روسیه به سوی به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

داســتانهای انــرژی تجدیدپذیــر از روســیه هنــوز امــا مــداوم نیســت و ایـن قابـل فهـم اسـت: سـرفصلها و تیترهـای نفتـی زیـادی وجـود دارد و از سـوی مسـکو مشـخص نشـده اسـت کـه انـرژی پـاک یـک اولویـت اسـت.

ایـن حقیقتـی طنزآلـود دربـاره روسـیه اسـت: یـک پنجـم از انـرژی بـرق آبـی بـه دسـت مـی آیـد. ایـن بـه نظـر بـرای کشـوری کـه بـه شـکلی گسـترده بــه نفــت و گاز مرتبــط اســت شــوکه کننــده بــه نظــر مــی آیــد امــا روســیه رودخانـه هـای بسـیار بزرگـی دارد و از آنهـا بـه خوبـی بهـره مـی بـرد. حـالا روسـیه در عرصـه انـرژی هـای تجدیدپذیـر بـا علاقـه بیشـتری وارد شـده و در زمینـه ذخیـره انـرژی توانایـی بالایـی پیـدا کـرده اسـت.

وزیـر انـرژی روسـیه، الکسـاندر نـواک ایـن هفتـه اعـلام کـرد کـه روسـیه مـی توانـد در میـان پیشـروها در تولیـد انـرژی خورشـیدی و ذخیـره انـرژی جای ـی ب ـرای خ ـود دس ـت و پ ـا کن ـد. ای ـن وزی ـر اضاف ـه ک ـرد ک ـه س ـازندگان پنـل هـای خورشـیدی روس مـی تواننـد پنـل هایـی بـا کارایـی در حـدود 20 درصـد تولیـد کننـد و ایـن عـدد روسـیه را در میـان پیشـروها قـرار مـی دهـد هرچنـد دیگـر تولیدکننـدگان اندکـی بالاتـر از ایـن عـدد را تولیـد مـی کننـد.

داسـتان هـای انـرژی تجدیدپذیـر از روسـیه هنـوز امـا مـداوم نیسـت و ایـن قابـل فهـم اسـت: سـرفصل هـا و تیترهـای نفتـی زیـادی وجـود دارد و از سـوی مسـکو مشـخص نشـده کـه انـرژی پـاک یـک اولویـت اسـت. اگرچـه امــکان دارد در آینــده بــه عنــوان بخشــی از تــلاش بــرای رونــق اقتصــادی و ایجــاد تنــوع بــرای جلوگیــری از وابســتگی اقتصــادی بــه نفــت، چنیــن اولویتــی در کار باشــد. در اوایــل ســال جــاری، بــزرگ تریــن زیرســاخت بهـره بـرداری از انـرژی تجدیدپذیـر راه انـدازی شـد کـه ظرفیـت تولیـد 1.9 مـگاوات بـرق از انـرژی بـاد را داشـت. ایـن میـزان مـی توانـد تـا 2.3 مـگاوات نیــز افزایــش پیــدا کنــد اگرچــه از نظــر محلــی نیــاز بــه ایــن میــزان انــرژی وج ـود ن ـدارد.

ایـن تجهیـزات کـه در تأسیسـات جدیـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد همگــی در داخــل روســیه تولیــد شــده انــد و تــلاش بــرای انــرژی هــای تجدیدپذیـر را مـی تـوان بـه عنـوان راهـی بـرای ایجـاد شـغل هـای جدیـد نیـز در نظـر گرفـت. در سـال ،2017 ایـن میـزان 40 درصـد بـود. بـا وجـود ای ـن مزای ـا نم ـی ت ـوان ب ـر س ـر راه چنی ـن مس ـائلی ق ـرار گرف ـت. در حقیق ـت روسـیه بزرگتریـن توربیـن بـادی جهـان را در اختیـار دارد و در حـال ایجـاد کارخانـه ای بـرای تأمیـن تیغـه هـای چنیـن توربیـن هایـی در روسـیه اسـت ک ـه ب ـا نیازه ـا و احتیاج ـات محل ـی مطابق ـت داش ـته باش ـد.

پیشـرفت هـای جدیـدی نیـز در زمینـه انـرژی خورشـیدی انجـام شـده اســت. علــی رغــم تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه تحقیقــات مختلــف بــه طــور معمــول ادامــه یافتــه اســت: روس اتــم بــا کمیســیون انــرژی هــای جایگزیــن فرانســه و کمیســیون انــرژی اتمــی در تحقیقاتــی مشـترک در زمینـه انـرژی و ذخیـره انـرژی، راه هـای همـکاری برقـرار کـرده اس ـت. ذخی ـره ان ـرژی اولویت ـی مه ـم ب ـرای فعالی ـت در زمین ـه ان ـرژی ه ـای تجدیدپذی ـر اس ـت و روس ـیه در ای ـن زمین ـه اس ـتثنا نیس ـت. کرملی ـن قص ـد دارد ت ـا س ـال ‪4.5 ،2024‬ درص ـد از ان ـرژی الکتریک ـی م ـورد نی ـاز خ ـود را از انـرژی هـای تجدیدپذیـر تأمیـن کنـد کـه در حـدود 5.5 مـگاوات خواهـد بـود و سیس ـتم ه ـای ذخی ـره ان ـرژی ب ـرای جب ـران تأخیره ـای تولی ـد ان ـرژی در ب ـاد و خورش ـید بای ـد ب ـه راه بیفتن ـد.

روس اتــم برنامــه اکتشــاف و فــروش لیتیــوم را دارد و امــکان پیشــرفت باتــری هــای لیتیــوم یــون را در نظــر گرفتــه اســت. ایــن شــرکت روی فناوریهــای جدیــد باتــری تمرکــز کــرده اســت. کریــل کومــاروف، مدیــر اجرایـی ایـن شـرکت گفـت: «انقـلاب در صنعـت اتومبیـل سـریع تـر از پیـش بینـی هـا انجـام شـد. مـا قصـد داریـم تـا خـط تولیـد خـود را بـا تلفیقـی از همــه پیشــرفت هــای اخیــر چــه در زمینــه باتــری هــای لیتیمــی و چــه در زمینـه هـای دیگـر بـه راه اندازیـم تـا در نهایـت بـه محصولاتـی جدیـد دسـت پی ـدا کنی ـم و حت ـی در ای ـن زمین ـه ممک ـن اس ـت ب ـا تولیدکنن ـدگان خ ـودرو نیــز همــکاری کنیــم».

اوایـل هفتـه، محققـان دانشـگاه دولتـی مسـکو اعـلام کردنـد کـه روشـی جدیـد بـرای سـنتز مـواد کاتـدی اختـراع کـرده انـد کـه مـی توانـد دوره شـارژ باتـری هـا را بـه شـکل چشـم گیـری کاهـش دهـد. بـا ایـن شـیوه مـی تـوان زمـان شـارژ باتـری هـای ماشـین تـا ظرفیـت 80-75 درصـد را بـه 30 تـا 60 ثانیـه کاهـش داد. کمتریـن زمـان تـا پیـش از ایـن در اختیـار کمپانـی تسـلا بـود کـه تـا 80 درصـد ظرفیـت باتـری هـا را تـا 30 دقیقـه انجـام مـی داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.