انرژیهای تجدیدپذیر در آستانه یک جهش بزرگ

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

وزیــر پیشــین نیــرو بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــور در زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیــر در آســتانه یــک جهــش بــزرگ اســت، گفــت: اوج گرفتــن فعالیتهــای ایــن بخــش بزرگتریــن خدمــت بــرای حفــظ محیــط زیســت خواهــد بــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از گــروه اقتصــادی از وزارت نیــرو، حمیــد چیتچیــان، در افتتاحیــه پنجمیــن کنفرانــس انرژیهــای بــادی ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه کشــور در زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیــر در آســتانه یــک جهــش بــزرگ اســت، عنــوان کــرد: دســت انــدرکاران ایــن صنعــت اعــم از بخ ـش دولت ـی، س ـرمایهگذاران، صنای ـع ای ـن ح ـوزه، دانش ـگاهیان و مراک ـز تحقیقاتـی میتواننـد بـا مشـارکت هـم بـرای اوج گرفتـن فعالیتهـای ایـن بخـش بزرگتریـن خدمـت را بـرای حفـظ محیـط زیسـت کشـور انجـام دهند.

وی بـــه رونـــد شـــکلگیری انرژیهـــای تجدیدپذیـــر در کشـــور اشـــاره کـــرد و یـــادآور شـــد: ســـال 1372 نخســـتین جرقههـــای فعالیـــت در حـــوزه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر در وزارت نیـــرو زده شـــد. بـــا اینکـــه قبـــل از آن هـــم در زمینـــه احـــداث نیروگاههـــای برقابـــی فعالیتهـــای بزرگـــی انجـــام شـــده و کمـــک کننـــده بـــه حفـــظ محیـــط زیســـت بـــود ولـــی رونـــد شـــروع فعالیتهـــای نیروگاههـــای بـــادی، خورشـــیدی، زمینگرمایـــی ...و بـــه اوایـــل دهـــه 70 بـــاز میگـــردد.

وزیـر پیشـین نیـرو افـزود: در آن مقطـع ابتـدا اداره کلـی بـه نـام دفتـر انرژیهـای نـو بـا حضـور افـراد عالـم و فرهیختـه ایـن حـوزه در وزارت نیـرو شــکل گرفــت. آن هــم در شــرایطی کــه هیــچ کســی ایــن موضــوع را بــاور نداشـت و در مراکـز برنامـه ریـزی و حتـی در داخـل وزارت نیـرو تلاشهـای ص ـورت میگرف ـت ت ـا موانع ـی را ب ـر س ـر راه رش ـد ای ـن ن ـوع ان ـرژی در کش ـور بـه وجـود آورنـد.

چیتچیـان تصریـح کـرد: در پـی تشـکیل دفتـر خـلا وجـود یـک بـازوی اجرایــی در ایــن حــوزه بــه خوبــی احســاس میشــد بنابرایــن بــا تدابیــر صـورت گرفتـه شـرکت انـرژی هـای نـو ایـران تشـکیل شـد. پـس از احـداث ایــن شــرکت مجموعــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن شــرکت نبایــد تنهــا درگیــر فعالیتهــای احــداث نیروگاههــای ایــن حــوزه باشــد بلکــه بایــد بایسـتی نقـش حمایـت از بخـش خصوصـی را در ایـن زمینـه ایفـا کنـد لـذا ای ـن ش ـرکت ب ـه عن ـوان مجموع ـه دولت ـی تلق ـی ش ـد.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در یکسـال اخیـر طبـق قانـون مصـوب مجلـس ایـن سـاختار بـه سـازمان انرژیهـای تجدیدپذیـر و بهـرهوری انـرژی مبـدل شــده اســت، بیــان کــرد: در ابتــدای ایــن کار تــلاش فعــالان ایــن حــوزه بــر روی معرفــی چنیــن نیروگاههــای بــرای آحــاد جامعــه متمرکــز شــد. لــذا برنامهریـزی وسـیعی بـرای اجـرای پـروژه هـای پایلـوت ایـن بخـش صـورت گرفـت تـا ایـن صنعـت بـه خوبـی در بیـن مـردم شـناخته شـود.

وزیــر پیشــین نیــرو یــادآور شــد: همزمــان بــا ایــن اقــدام تحقیقــات توســط دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــا معرفــی ایــن امــر بــه مجامــع علمــی و پشــتیبانی وزارت نیــرو طرحهــای جــدی بــرای توســعه پژوهــش در ایــن بخــش برداشــته شــد.

چیتچیــان بــا اشــاره بــه اینکــه خریــد تضمینــی و ابــلاغ نرخهــا روح جدیـدی بـه فعالیتهـای ایـن حـوزه بخشـید، خاطرنشـان کـرد: هـم اکنـون امــکان ســاخت 100 مــگاوات توربیــن بــادی در کشــور وجــود دارد کــه براسـاس برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه امسـال حداقـل 50 توربیـن بـادی در کش ـور نص ـب خواه ـد ش ـد.

وی بــا بیــان اینکــه بــه همــت دانشــگاههای صنعتــی شــریف و تهــران توربینهـای آبـی کوچـک سـاخته و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت، افـزود: در ابت ـدای کار تأمی ـن مناب ـع مال ـی صرف ـا متک ـی ب ـه اعتب ـارات دولت ـی ب ـود ولــی هــم اکنــون بخــش خصوصــی وارد کار شــده و اســتفاده از فاینانــس و ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی نیــز امــکان پذیــر شــده کــه چنیــن ظرفیـت هـای انرژیهـای بـادی مـا را در آسـتانه یـک حرکـت جـدی قـرار داده اســت.

وزیــر پیشــین نیــرو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، گفــت: هــم اکنــون قریــب بــه 11 هــزار و 500 مــگاوات نیروگاههــای برقابــی در حــال بهرهبـرداری اسـت کـه از ایـن تعـداد هـزار و 798 مـگاوات در دولـت یازدهـم بــه بهرهبــرداری رســیده اســت. همچنیــن در ابتــدای دولــت یازدهــم 128 مـگاوات ظرفیـت تولیـد بـرق بـادی و خورشـیدی در حـال بهـره بـرداری بـود کـه هـم اکنـون ایـن رقـم نیـز بـه 400 مـگاوات رسـیده اسـت.

چیتچیـان بـا اشـاره بـه امضـای قـرارداد خریـد دو هـزار مـگاوات بـرق تولیــدی انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور، گفــت: امیدواریــم بــا حمایــت بخشهـای مختلـف کشـور از ایـن حـوزه در سـالهای آینـده شـاهد چهـره دیگـری از ایـن صنعـت در ایـران باشـیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.