تجدیدپذیرها چتر نجات صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

رونــد رشــد انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایــران گرچــه بــه کنــدی پیــش رفتــه امــا اکنــون شــاهد پیشــرفتهای خوبــی در ایــن زمینــه هســتیم؛ تــا جایــی کــه میتــوان ایــن انــرژی را چتــر نجــات صنعــت بــرق دانســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری آرمــان اقتصــادی، ســال 1372 نخســـتین جرقههـــای فعالیـــت در حـــوزه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر در وزارت نیـــرو زده شـــد. بـــا اینکـــه قبـــل از آن هـــم در زمینـــه احـــداث نیروگاههـــای برقابـــی فعالیتهـــای بزرگـــی انجـــام شـــده و کمـــک کننـــده بـــه حفـــظ محیـــط زیســـت بـــود ولـــی رونـــد شـــروع فعالیتهـــای نیروگاههـــای بـــادی، خورشـــیدی، زمینگرمایـــی و … بـــه اوایـــل دهـــه 70 بـــاز میگـــردد.

تــا ســال گذشــته تجدیــد پذیــر هــا رشــد چندانــی نداشــتند تــا اینکــه در ســـال 1395 نقطـــه عطـــف تجدیدپذیرهـــا بـــه ثبـــت رســـید، چراکـــه براســـاس قانـــون اصـــلاح الگـــوی مصـــرف انـــرژی، خریـــد تضمینـــی بـــرق انجــام و بــرای اولیــن بــار نرخهــای معقــول خریــد تضمینــی بــرق تدویــن و ابــلاغ شــد کــه مــورد اســتقبال بخــش خصوصــی قــرار گرفــت و دســتاورد حاصلــه از ســال 1395 تــا ســال 1396 باعــث شــد تــا دولــت در فاصلــه دو ســـال مســـتقیما در ســـرمایه گـــذاری انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر دخالـــت نکنـــد و دســـت بخـــش خصوصـــی را در ایـــن مـــورد بـــاز بگـــذارد.

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بخـــش خصوصـــی علاقمنـــد اســـت تـــا تمـــام نیازهــای مربــوط بــه انرژیهــای تجدیــد پذیــر را برطــرف کنــد، امــا تنهــا معضـــل بخـــش خصوصـــی قیمـــت خریـــد تضمینـــی بـــرق بـــود کـــه در مقایســـه بـــا قیمتهـــای یارانـــه ای انـــرژی امـــکان رقابـــت نداشـــت.

ایـــن اســـتقبال ســـبب شـــده تـــا در فاصلـــه دو ســـال از ابـــلاغ طـــرح خریـــد تضمینـــی بـــرق توســـط دولـــت، ظرفیـــت دو مگاواتـــی تبدیـــل بـــه حــدود 100 مــگاوات تــا پایــان ســالجاری برســد، آنچــه موجــب نگرانــی شـــده ایـــن اســـت کـــه چگونـــه حجـــم تجدیـــد پذیرهـــا را در ســـالهای آینـــده بـــا توجـــه بـــه عـــدم زیرســـاختهای لازم کنتـــرل شـــود.

از ســال 1395 کــه موضــوع خریــد تضمینــی بــرق مطــرح شــد و بخــش خصوصـــی بـــه ایـــن رونـــد اعتمـــاد کـــرد تـــا کنـــون حـــدود 1000 مـــگاوات نیــروگاه ۵ کیلوواتــی بــه صــورت پراکنــده در کشــور ایجــاد شــد کــه باعــث اشــتغالزایی خانوارهــای بیــکار و کــم درآمــد شــده اســت.

در همیـــن راســـتا صـــادق زاده، رییـــس ســـازمان ســـاتبا، اظهـــار کـــرد: قـــرار اســـت در ســـالهای آتـــی 5000 مـــگاوات انـــرژی تجدیـــد پذیـــر در کشـــور احـــداث شـــود کـــه اگـــر ایـــن میـــزان بـــه صـــورت نیروگاههـــای کوچـــک خانگـــی و ۵ کیلواتـــی نصـــب شـــود حـــدود 1 میلیـــون و 300 هـــزار شـــغل در کشـــور ایجـــاد خواهـــد شـــد.

صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل معضــل کمبــود آب در حــال از دســت دادن کشــاورزی هســتیم و ایــن شــرایطی اســت کــه تغییــر اقلیــم و گـــرم شـــدن کـــره زمیـــن بـــر کشـــور مـــا تحمیـــل کـــرده اســـت، افـــزود: بـــا اســـتفاده از نصـــب پنـــل هـــای خورشـــیدی و بـــادی در زمینهـــای کشـــاورزی میتـــوان ضمـــن جلوگیـــری از بیـــکاری اشـــخاص و ایجـــاد اشـــتغال و درآمدزایـــی و تأمیـــن بـــرق مـــورد نیـــاز کشـــور از مهاجـــرت روســـتاییان بـــه شـــهرها نیـــز جلوگیـــری کـــرد.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در گذشـــته در یـــک فضـــای محـــدود میشـــد بـــا اســـتفاده از ســـوختهای فســـیلی 1000 مـــگاوات بـــرق تولیـــد کـــرد و ســـرمایه گـــذاری آن بایســـتی بـــه صـــورت متمرکـــز در یـــک نقطـــه انجـــام میشـــد تصریـــح کـــرد: در مـــورد نیروگاههـــای تجدیـــد پذیـــر چنیـــن نیســـت و بـــا حداقـــل ســـرمایه 10 میلیـــون تومـــان میتـــوان از یـــک پنـــل 300 وات و یـــا توربیـــن 700 کیلواتـــی یـــک نیـــروگاه کوچـــک خورشـــیدی و یـــا بـــادی ایجـــاد کـــرد.

امـــروزه 1.۴ میلیـــارد دلار تقاضـــای ســـرمایه گـــذاری خارجـــی بـــرای احـــداث نیروگاههـــای تجدیـــد پذیـــر وجـــود دارد کـــه حـــدود 400 میلیـــون دلار آن وارد، نصــب و بــه بهــره بــرداری رســیده، حــدود ۵.1 میلیــارد دلار آن نیـــز وارد شـــده و یـــا در حـــال وارد شـــدن و احـــداث نیـــروگاه اســـت کـــه بخشـــی از آن تـــا پایـــان ســـال و مابقـــی در ســـالهای آینـــده بـــه بهـــره بـــرداری میرســـد.

همچنیــن براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه امســال حداقــل 50 توربیــن بــادی در کشــور نصــب خواهــد شــد و طبــق وعــده مســوولان 100 مــگاوات نیــروگاه بــادی تــا پایــان ســال جــاری بــه بهرهبــرداری میرســد.

علاوهبـــر ایـــن هـــم اکنـــون قریـــب بـــه 11 هـــزار و 500 مـــگاوات نیروگاههـــای برقابـــی در حـــال بهرهبـــرداری اســـت کـــه از ایـــن تعـــداد 1798 مـــگاوات در دولـــت یازدهـــم بـــه بهرهبـــرداری رســـیده همچنیـــن در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم 128 مـــگاوات ظرفیـــت تولیـــد بـــرق بـــادی و خورشــیدی در حــال بهــره بــرداری بــود کــه هــم اکنــون ایــن رقــم نیــز بــه 400 مـــگاوات رســـیده اســـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.