تجهیز سه ورزشگاه به انرژی خورشیدی در اردبیل

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

بـــه گـــزارش عصـــر بـــه نقـــل از تـــی نیـــوز، مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان اردبیـــل گفـــت: در راســـتای دســـتیابی بـــه اهـــداف ســـال اقتصـــاد مقاومتـــی، بـــرق ســـه مجموعـــه ورزشـــی در اردبیـــل از طریـــق انـــرژی خورشـــیدی تأمیـــن میشـــود.

ایـوب بهتـاج افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه از لحـاظ تأمیـن نـور و پرداخـت هزینــه کارکــرد بــرق در ســالن هــای ورزشــی اســتان اردبیــل متحمــل پرداخـت هزینـه هـای میلیونـی در هـر مـاه از سـال میشـدیم، در راسـتای دســتیابی بــه اهــداف ســال اقتصــاد مقاومتــی و حرکــت در ایــن مســیر، تعویــض لامپهــای کــم مصــرف در ســالن ورزشــی 6 هــزار نفــری رضــازاده را در دســتور کار قــرار دادیــم.

وی گفــت: در حــال حاضــر 3 مجموعــه ورزشــی از جملــه ورزشــگاه رضــازاده اردبیلــی، مجموعــه تختــی و اســتادیوم علــی دایــی را بــه انــرژی خورشــیدی مجهــز کردهایــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.