رقابت اولویت توسعه نفت و گاز

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

س ـخنگوی کمیس ـیون ان ـرژی گف ـت: ش ـیرین تری ـن س ـرمایه گ ـذاری در اذهــان و فرهنــگ مــردم، نفــت و گاز اســت؛ اگــر اکثریــت ســرمایه گــذاری ه ـای کش ـور در ح ـوزه پتروش ـیمی متمرک ـز ش ـود قطع ـا وضعی ـت اقتص ـادی کش ـور بهت ـری خواهی ـم داش ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، اســدا... قــره خانــی دربــاره اولویـت هـای سـرمایه گـذاری در صنعت نفـت و گاز، اظهارداشـت: «سـرمایه گـذاری در حـوزه نفـت بایـد در حـوزه فـرآورده هـای مربـوط بـه پتروشـیمی ماننـد پتروپالایـش متمرکـز شـود؛ بایـد بـه سـمت ایـن برویـم کـه گازهـای هم ـراه نف ـت را پالای ـش کنی ـم و عناص ـر ارزش ـمندی مث ـل بوت ـان و مت ـان را اس ـتخراج کنی ـم».

او ب ـا تأکی ـد ب ـر ل ـزوم ش ـکل گی ـری رقاب ـت در بخ ـش نف ـت و گاز عن ـوان کـرد: «اگـر مـا دو یـا سـه شـرکت نفـت تأسـیس مـی کردیـم شـاهد رقابتـی حداقلــی بیــن آنهــا بودیم،امــا بخــش نفــت را بــه بخــش خصوصــی واگــذار نکردیــم و در شــرکت ملــی نفــت کــه تنهــا شــرکت در ایــن عرصــه اســت، انگی ـزه و رقابت ـی وج ـود ن ـدارد، قابلی ـت ارزیاب ـی ن ـدارد و ه ـم کارفرم ـا، ه ـم پیمانــکار و هــم ارزیــاب خــودش اســت».

نماینـده مـردم علـی آبـاد کتـول بـا بیـان اینکـه میزان بهـره وری شـرکت ملـی نفـت مشـخص نیسـت،یادآور شـد: «در کنـار ایـن بـه بخـش خصوصـی میـدان ندادیـم تـا انگیـزه ای بوجـود بیایـد».

او افــزود: «تــا زمانــی کــه بخــش خصوصــی واقعــی بــه میــدان نیامــد توســعه صنعــت نفــت و گاز بــه شــرایط دلخــواه نخواهــد رســید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.