تغییرات اساسی در وزارت نفت کلید میخورد

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

درحالــی کــه بیــش از یکمــاه از آغــاز بــه کار رســمی دولــت دوازدهــم میگــذرد بــه نظــر میرســد وزارت نفــت در آســتانه تغییــرات اساســی در سـطح مدیـران ارشـد اسـت کـه گفتـه میشـود شـامل چهـار معاونـت اصلـی ای ـن وزارتخان ـه نی ـز بش ـود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، باتجربهتریـن وزیـر کابینـه درحـال اخــذ تصمیمــی اســت کــه درصــورت محقــق شــدن، تغییــرات اساســی در مدیریــت چنــد دهــه اخیــر ایــن وزارتخانــه خواهــد بــود. گفتــه میشــود حداقـل دو معـاون از چهـار معـاون اصلـی وزارت نفـت یعنـی شـرکت نفـت، شـرکت گاز، شـرکت پتروشـیمی و شـرکت پالایـش و پخـش تغییـر خواهنـد کــرد و شــنیده میشــود مدیــران جدیــد از جمــع مدیــران جــوان انتخــاب خواهنــد شــد کــه انتخــاب معاونــان وزیــر در ایــن ســطح از بیــن جوانــان نسـبت بـه رونـد موجـود ایـن وزارتخانـه و حتـی مدیریـت کلان کشـور یـک تابوشــکنی محســوب میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.