اجرای اولین پروژه شرکت شل انگلیس در صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی مــارون از آغــاز مطالعــات مهندســی اجـرای دو طـرح جدیـد در پتروشـیمی مـارون توسـط شـرکت شـل انگلیـس خبــر داد.

بـــه گـــزارش عصـــر بـــه نقـــل از پتـــرون، مهنـــدس رحیـــم شـــریف موســـوی در تشـــریح جزییـــات بیشـــتر از امضـــای قـــرارداد همـــکاری بـــا شـــرکت شـــل انگلیـــس، گفـــت: هـــم اکنـــون قـــرارداد خریـــد دانـــش فنـــی و انجـــام مهندســـی ســـاخت یـــک واحـــد اتیلـــن اکســـاید بـــا شـــرکت شـــل انگلیـــس امضـــا شـــده اســـت.

مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی مــارون بــا تأکیــد بــر اینکــه مهمتریــن هـدف از امضـای قـرارداد بـا شـرکت شـل تکمیـل زنجیـره ارزش گلایکـول در پتروشــیمی مــارون اســت، تصریــح کــرد: هــم اکنــون مطالعــات مهندســی ط ـرح جدی ـد ب ـا مش ـارکت ش ـرکت انگلیس ـی عم ـلا آغ ـاز ش ـده اس ـت.

ایـن مقـام مسـوول همچنیـن از امضـای قـرارداد دیگـری با شـرکت شـل بـرای خریـد دانـش فنـی و لایسـنس طـرح سـاخت یـک واحـد اتیلن اکسـاید خبـر داد و افـزود: اجـرای ایـن طـرح در مرحلـه مهندسـی بـوده کـه پرداخـت اولیـن پیـش پرداخـت بـه شـرکت شـل عمـلا فعالیتهـای مهندسـی در ایـن طـرح کلیـد خـورده اسـت.

بـه گفتـه وی ایـن واحـد اتیلـن اکسـاید قـرار اسـت خـوراک مـورد نیـاز واحـد پاییـن دسـتی خـود در پتروشـیمی مـارون بـه منظـور تولیـد سـالانه حـدود 70 هـزار تـن اتواکسـیلات را تأمیـن کنـد.

گفتنــی اســت، شــرکت شــل اخیــرا اولیــن قــرارداد ایــن شــرکت انگلیسـی-هلندی در قالـب فـروش لایسـنس و انجـام مهندسـی پایـه احداث یـک واحـد تولیـد اتیلـن اکسـاید در صنعـت پتروشـیمی ایـران امضـا شـده اســت.

ب ـر ای ـن اس ـاس ش ـرکت صنای ـع پتروش ـیمی اب ـن س ـینا هم ـدان و ش ـل انگلیـس قـراردادی بـه منظـور فـروش دانـش فنـی (لایسـنس) و مهندسـی پایـه احـداث یـک واحـد 120 هـزار تنـی تولیـد اتیلـن اکسـاید امضـا کردنـد و حتــی تاکنــون نشســت مشــترک بــا شــرکت شــل در آمســتردام هلنــد بــه منظـور ‪)kom )Kick-off meeting‬ و بـه اصـلاح شـروع رسـمی پـروژه بیـن دو ش ـرکت انج ـام گرفت ـه اس ـت.

از سـوی دیگـر درحالـی اولیـن قـرارداد بـا شـرکت شـل امضـا شـده کـه پیــش از اعمــال تحریمهــای بینالمللــی علیــه صنایــع نفــت و پتروشــیمی ایـران، ایـن شـرکت انگلیسـی در سـه مجتمـع پتروشـیمی کـه هـم اکنـون در مـدار بهرهبـرداری قـرار دارنـد سـابقه همـکاری در قالـب فـروش لایسـنس و انجـام مهندسـی پایـه داشـته اسـت.

شـرکت شـل انگلیـس تاکنـون در سـاخت واحـد 443 هـزار تنـی تولیـد اتیلـن گلایکـول پتروشـیمی مـارون، واحـد 553 هـزار تنـی منـو، دی و تـری اتیلــن گلایکــول پتروشــیمی مرواریــد و واحــد 443 هــزار تنــی منــو، دی و ت ـری اتیل ـن گلایک ـول پتروش ـیمی فرساش ـیمی س ـابقه مش ـارکت در صنای ـع پتروش ـیمی ای ـران را داش ـته اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.