در راه صنعت پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آریــا بــازار، ســعید باغبانــی مدیــر HSE شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی دربــاره دســتورالعمل مشــترک میــان شــرکت هــا و مجتمــع هــای صنعــت پتروشــیمی گفــت: شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بصــورت مســتقل در بخــش هــای بهداشــت، محیــط زیس ـت، ایمن ـی، آت ـش نش ـانی و پدافن ـد غیرعام ـل ب ـا توج ـه ب ـه اس ـتاندارد هــا و مســتندات و تجــارب خــود در حــال ممیــزی شــرکت هــای صنعــت پتروشـیمی اسـت امـا قـرارداد ممیـزی یکپارچـه صنعـت پتروشـیمی هنـوز منعقـد نشـده اسـت بـا ایـن حـال شـرح خدمـات تدویـن شـده و تـا دومـاه آینــده جمــع بنــدی خواهــد شــد.

وی افـزود: بعضـی شـرکت هـا ماننـد پتروشـیمی بنـدر امـام، پتروشـیمی آریــا ساســول و پتروشــیمی کرمانشــاه بصــورت انفــرادی بــا شــرکت هــای خارجــی قــرارداد امضــا کردهانــد و درتــلاش هســتیم تــا بــرای ممیــزی یکپارچـه از شـرکتهایی کـه bp یـا شـل را ممیـزی مـی کننـد اسـتفاده کنیـم.

باغبانــی در مــورد اقدامــات HSE در ســال جــاری گفــت: در مجمــوع حـدود 200 نفـر از کل شـرکت هـای صنعـت پتروشـیمی بـه همـت شـرکت ره آوران هلدینـگ خلیـج فـارس بـرای آمـوزش مربیگـری فرماندهـی مدیریـت بحـران یـا CMT بـه خـارج از کشـور فرسـتاده شـدند تـا در آینـده ایـن دوره هـا را در ایـران برگـزار کننـد همچنیـن بـا کمـک سـازمان پدافنـد غیرعامـل و مدیریــت ســازمان بحــران کشــور طــرح توانمندســازی در ماهشــهر اجــرا شــد کــه بــر اســاس ایــن طــرح کل شــرکت هــای صنعــت پتروشــیمی در منطقــه ماهشــهر در جهــت شناســایی نقــاط آســیب پذیــری و تهدیــدات و برنامههــای جلوگیــری از آن اقــدام کــرده و ســناریوهای مختلفــی بــرای مقابل ـه ب ـا بح ـران و آس ـیب طراح ـی ش ـد.

وی بـا بیـان ایـن کـه در راسـتای ایـن طـرح تاکنـون سـه مانـور دورمیزی بــا ســناریوهای مختلــف در پتروشــیمی بنــدر امــام خمینــی و پتروشــیمی بوعلــی و ســازمان منطقــه ویــژه برگــزار شدهاســت گفــت: بــزودی یــک مانـور تجمیـع شـده درکل منطقـه بصـورت دورمیـزی برگـزار خواهـد شـد تـا می ـزان آمادگ ـی منطق ـه در پی ـش بین ـی حادث ـه ارزیاب ـی ش ـود.

مانـور دور میـزی بـه گونـه ای اسـت کـه سـناریوی آتـش سـوزی در یـک محـل تعریـف مـی شـود و افـراد مرتبـط کـه صاحـب وظیفـه هسـتند دور میـز قــرار گرفتــه و بصــورت مجــازی ســناریوی مقابلــه بــا حادثــه را انجــام مــی دهنـد و از طریـق ایـن مانـور افـراد از واکنـش هـای لازم و وظایـف خـود در ش ـرایط اضط ـراری آگاه ـی م ـی یابن ـد.

باغبانــی مراحــل طــرح توانمندســازی مقابلــه بــا بحــران را شــامل رســیدن بــه یــک ادبیــات مشــترک، شناســایی وقایــع احتمالــی و آســیب پذیــری و تهدیــدات، تهیــه فهرســت آســیب پذیــری هــا و ســناریوی آن ،تدویـن عملیـات مقابلـه و در نهایـت اجـرای مانـور دورمیـزی عنـوان کـرد و گفـت: ایـن تکنیـک در جهـان مـورد اسـتفاده اسـت و درصـورت آشـنایی تمــام صنعــت پتروشــیمی بــا آن بــا جابجایــی افــراد در مجتمــع هــا بــا سیســتمهای مختلــف مواجــه نمــی شــوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.