اروپا هم به جمع مشتریان سایپا افزوده شد

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

گــروه خودروســازی ســایپا در زمینــه صــادرات صنعــت خــودرو کشــور همــواره پیشــتاز بــوده و بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه شــاهد افزایــش صــادرات قطعــات ایــن گــروه بــه کشــورهای اروپایــی هســتیم.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـایپا نیـوز؛ بـر اسـاس سیاسـت هـای جدیـد گـروه خودروسـازی سـایپا جهـت تمرکـز بـر صـادرات قطعـات OEM و OES بــا تأکیــد بــر حــوزه هــای مزیــت دار کشــور ایــران در زمینــه تولیــد قطعــات خـودرو، طـی سـال هـای اخیـر صـادرات قطعـات از ایـن شـرکت بـه بازارهـای اروپایـی بـه طـور میانگیـن سـالانه 14 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

بــر اســاس ایــن گــزارش بازارهــای هــدف قطعــات صادراتــی ســایپا شــامل ایتالیــا، اســپانیا، ترکیــه، آلمــان، روســیه، اکرایــن، آذربایجــان، یونـان و … اسـت. کـه در ایـن میـان سـهم دو کشـور ایتالیـا و روسـیه بیشـتر از ســایر کشورهاســت. در حــال حاضــر و پــس از 3 ســال رونــد افزایشــی قطع ـات و مجموع ـه ه ـای س ـایپا ب ـه بازاره ـای اروپای ـی، س ـهم ای ـن بازاره ـا از کل صـادرات قطعـه گـروه سـایپا بـه 50 درصـد رسـیده اسـت و 50 درصـد دیگــر بــه بازارهــای آســیایی و آفریقایــی از جملــه مصــر، عــراق، ســوریه، الجزایــر، افغانســتان و … صــادر مــی شــوند.

همچنیــن بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده بــر روی ســایت گمــرک، گــروه خــودرو ســازی ســایپا در ۶ مــاه اول 96 توانســته ســهم 69 درصــدی صـادرات خـودرو و قطعـات یدکـی از ایـران بـه خـارج از کشـور را بـه خـود اختصــاص دهــد و ســایر شــرکت هــای خودروســاز در ایــن مــدت مشــابه، تنهـا 31 درصـد صـادرات خـودرو بـه خـارج از کشـور را بـه خـود اختصـاص داده انــد.

گفتنـی اسـت گـروه خودروسـازی سـایپا هماننـد سـال هـای گذشـته کـه 8 دوره بـه عنـوان صـادر کننـده نمونـه و 2 دوره صادرکننـده ممتـاز معرفـی شـده بـود، در ۶ مـاه نخسـت سـال جـاری نیـز پیشـتازی خـود را در عرصـه صـادرات خـودرو و قطعـات یدکـی بـه خـارج از کشـور بـا سـهم 69 درصـدی حفـظ کـرده اسـت.

شــایان ذکــر اســت در ســبد قطعــات و مجموعــه هــای صادراتــی گــروه سـایپا عـلاوه بـر قطعـات یدکـی مربـوط بـه خودروهـای تحـت برنـد سـایپا در بازارهـای هـدف، سـایر قطعـات OEM و OES از جملـه رادیاتـور، رینـگ، فنــر، قطعــات ریختــه گــری، شیشــه، قطعــات بدنــه و … قــرار دارنــد کــه عمــده ایــن قطعــات حــوزه هــای مزیــت دار صنعــت خــودرو و قطعــه جمهــوری اســلامی ایــران را شــامل مــی شــوند.

بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای بسـیار بـالای صنعـت قطعـه ایـران بـه طـور عـام و بـه خصـوص قطعـه سـازان همـکار بـا گـروه سـایپا و نیـز بـا عنایـت بـه قراردادهــای جدیــد خودرویــی بــا کشــورهای خارجــی، مذاکــرات جــدی بــا زنجیـره تأمیـن خودروسـازان جهانـی در گـروه سـایپا در حـال انجـام اسـت که نویـد روزهـای بسـیار خـوب را بـرای صـادرات قطعـات گـروه سـایپا مـی دهـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.