عرضه خودروهای آالینده را متوقف کنید

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

عض ـو هی ـأت علم ـی دانش ـگاه عل ـم و صنع ـت از خودروس ـازان خواس ـت مونت ـاژ و عرض ـه خودروه ـای پرمص ـرف و آلاین ـده ش ـامل تیگ ـو ۵، آری ـزو ۵، امویام ،X33 ج ـک ۵S، لیف ـان ،820 س ـوزوکی گران ـد ویت ـارا، هایم ـا S7 و ‪BYD S6‬ را متوقــف کننــد.

امیرحس ـن کاکای ـی اظه ـار ک ـرد: اق ـدام پلی ـس در توق ـف ش ـمارهگذاری خودروهــای ســواری پرمصــرف و آلاینــده فرصــت مناســبی بــرای اصــلاح قوانیــن در ایــن زمینــه اســت.

وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر قوانیـن دقیـق و کاملـی دربـاره تعریف خودروهــای پرمصــرف و آلاینــده وجــود نــدارد، خاطرنشــان کــرد: بایــد سیاســتگذاری دقیــق و جدیــدی در ایــن رابطــه صــورت گیــرد.

ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو ادامــه داد: بایــد قوانیــن جدیــد بــه خودروسـازان ابـلاغ و ایـن شـرکت هـا از مونتـاژ، تولیـد و عرضـه خودروهـای پرمصــرف و آلاینــده منــع شــوند.

وی اف ـزود: از آن س ـو نی ـز بای ـد سیس ـتم حم ـل و نق ـل عموم ـی توس ـعه یافتــه و گســترش یابــد تــا شــهروندان بــه جــای اســتفاده از خودروهــای پرمصرفــی ماننــد شاســیبلند در مرکــز شــهر و بــه صــورت تــک سرنشــین، از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کننــد.

کاکایــی بــا بیــان اینکــه هیــچ توجیهــی نــدارد خودروســازان داخلــی خودروهــای پرمصــرف چینــی را در ایــران مونتــاژ و عرضــه کننــد، تصریــح ک ـرد: وزارت صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت بای ـد ب ـا وض ـع قوانی ـن لازم مونت ـاژ، تولیــد و عرضــه خودروهــای پرمصــرف را ممنــوع کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.