استان البرز دارای ظرفیت های کم نظیر در صنعت لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییـس اتـاق بازرگانـی البـرز: ایـن اسـتان بـا بیـش از سـه هـزار و پانصـد واحــد صنعتــی بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای صنعتــی کشــور، دارای ظرفیتهــای کــم نظیــری در بخــش هــای مختلــف صنعتــی از جملــه لــوازم خانگـی، دارویـی، بهداشـتی، غذایـی، قطعـات خودرو و کشـاورزی میباشـد.

بـه گـزارش عصـر به نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی روزنامـه پیام آشـنا البرز، رحیـم بنـا مولایـی در دیـدار بـا هیـأت تجاری اسـتان هوآسـانگ کـره جنوبی با اشـاره بـه تجـارت صنعـت غذایـی حلال گفـت: مـا آمادگـی داریم تـا در تجارت بیـن المللـی حـلال تحـت برندهـای ملـی و بیـن المللـی در بازارهـای مختلـف حضور فعال داشـته باشـیم، زیرا تولید کنندگان ایرانی توانسـته اند محصولات حـلال را بـا کیفیـت بالا بـه بازارهـای هدف صـادر کنند.

وی افــزود: آشــنایی بیشــتر کــره جنوبــی نســبت بــه بــازار ایــران و همـکاری اقتصـادی بـا کـره جنوبـی توسـعه صـادرات و حضورفعالتـر ایـران در بــازار جهانــی را درپــی خواهــد داشــت.

در ایــن دیــدار رییــس هیــأت تجــاری اســتان هوآســانگ کــره جنوبــی گفـت: ایـن اسـتان از گسـترش همـکاری هـای اقتصـادی بیـن دو اسـتان بـه ویــژه در زمینــه هــای ماشــین آلات، فنــاوری اطلاعــات، دارو، صنایــع شــیمیایی و قطعــات خــودرو اســتقبال مــی کنــد.

جون ـوب پ ـارک اف ـزود: در راس ـتای تفاه ـم نام ـه قبل ـی منعق ـده بی ـن دو اســتان هوآســانگ و البــرز پیرامــون گســترش همــکاری هــای تجــاری و سـرمایه گـذاری مشـترک دعـوت نامـه ای بـرای دیـدار از کـره جنوبـی تقدیـم هی ـأت تج ـاری اس ـتان الب ـرز ش ـده اس ـت.

برگــزاری نشســت هــای تخصصــی بیــن تجــار و بازرگانــان دو اســتان و بازدیــد هیــأت تجــاری البــرز از صنایــع از جملــه برنامــه هایــی اســت کــه درسـفر هیـأت تجـاری اسـتان البـرز بـه هوآسـانگ کـره جنوبـی تـدارک دیـده شــده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.