عدم تأثیر نوسانات ارز بر قیمت لوازم خانگی خارجی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

نایـب رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی اصفهـان بـا اشـاره بـه رکــود شــدید در بــازار فــروش، گفــت: نوســانات بهــای دلار بــه دلیــل عــدم تعـادل عرضـه و تقاضـا تأثیـری بـر بـازار نداشـته بنابرایـن گرانـی دلار، قیمـت ل ـوازم خانگ ـی خارج ـی را افزای ـش ن ـداد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایمنـا، حسـین عبدلـی در خصـوص وضعیـت بـازار لـوازم خانگـی در اصفهـان، اظهـار داشـت: تصـور مـی شـود حجـم کار فروشـندگان لـوازم خانگـی بـه کمتـر از 50 درصـد کاهـش یافتـه اسـت و مـردم تنهـا تمایـل بـه خریـد برندهـای خارجـی چـون سامسـونگ، ال. جی، سـونی و ... کـه حتـی در ایـران تولیـد مـی شـوند، دارنـد ایـن درحالیسـت کـه تولیـد لـوازم خانگـی داخلـی حتـی بـا کیفیـت بـالا افزایـش یافتـه اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه لـوازم خانگـی خارجـی ارزان تـر از تولیـد داخـل فروختــه مــی شــود، تأکیــد کــرد: برندهــای خارجــی در دوره هــای زمانــی مختلــف اقــدام بــه طــرح هــای تخفیفــی ویــژه و جشــنواره هــای فــروش و حتـی اهـدا جوایـز و سـفر مـی کننـد بنابرایـن تحـرک نسـبتا خوبـی در خرید و فــروش لــوازم خانگــی خارجــی وجــود دارد.

وی گفـت: ایـن روزهـا مـردم تنهـا بـه اسـم برنـد توجـه دارنـد در حالیکـه خـط تولیـد بسـیاری از برندهـای خارجـی در ایـران اجـاره داده شـده اسـت.

نایـب رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی اصفهـان بـا تأکیـد بـر اینکـه در حال حاضـر بـازار لـوازم خانگـی در اصفهـان بسـیار راکـد و مناسـب نیسـت، تصریح کـرد: متأسـفانه تعـدادی از واحدهـای صنفـی بـه دلیـل رکـود بـازار مجبـور بـه تعطیلـی مغـازه هـای خـود شـده اند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هماکنـون انبارهـای لـوازم خانگـی پـر از کالاسـت و فــروش بــا حداقــل ســود صــورت میگیــرد تصریــح کــرد: ایــن روزهــا مــردم تنهــا بــرای نیــاز خــود خریــد میکننــد و بــازار ســیاه وجــود نــدارد، ایــن در حالیســت کــه انبــار تولیدکننــدگان و کارخانجــات پــر از کالاســت و بــه ایــن دلیــل، لــوازم خانگــی بــا حاشــیه ســود پاییــن وارد بــازار فــروش میشــود.

ب ـه گفت ـه وی، وضعی ـت کس ـادی ب ـازار ب ـر عم ـده بخ ـش ه ـای اقتص ـادی تأثیـر گذاشـته و تنهـا کمـر کسـبه و تولیدکننـدگان از رکـود خـم نشـده بلکـه م ـردم ب ـه عل ـت کاه ـش ق ـدرت خریدش ـان عمدت ـا در ت ـلاش تأمی ـن خ ـورد و خ ـوراک و دیگ ـر نیازه ـای اساس ـی خ ـود هس ـتند.

بـه گفتـه نایـب رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی اصفهـان، قـرار گرفتـن در مـاه صفـر، تأثیـر بسـزایی در کاهـش فـروش بـازار لـوازم خانگـی داشـته اسـت امــا بــا پایــان دو مــاه عــزاداری محــرم و صفــر پیــش بینــی مــی شــود بــازار اندکـی تحـرک داشـته باشـد.

وی در ادامـه در خصـوص طـرح فـروش لـوازم خانگـی بـا کارت اعتبـاری گفـت: بـه اعتقـاد فعـالان بـازار لـوازم خانگـی ایـن طـرح در عمـل نتوانسـت موفـق باشـد و در بـازار خریـد و فـروش تحرکـی ایجـاد کنـد.

نایــب رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی اصفهــان بــا اشــاره بــه شــرایط سـختگیرانه وام خریـد لـوازم خانگـی کـه در قالـب ایـن کارت هـا بایـد صـورت مـی گرفـت، بیـان داشـت: شـخصی کـه تمایـل بـه دریافـت تسـهیلات خریـد لـوازم خانگـی بـا کارت اعتبـاری داشـت عـلاوه بـر داشـتن ضامـن، نبایـد چـک برگشـتی داشـته باشـند و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه نـرخ بازپرداخـت آن بـه نـدرت فـردی ضامـن چنیـن طرحـی مـی شـد.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه اسـتقبال از طـرح فـروش لـوازم خانگـی بـا کارت اعتبـاری در اصفهـان بـه صـورت محـدود بـود، تصریـح کـرد: یکی از شـرایط دریافــت ایــن وام خریــد جنــس ایرانــی بــود کــه متأســفانه بســیاری از خری ـداران تمای ـل ب ـه خری ـد اجن ـاس داخل ـی نداش ـتند بنابرای ـن در تواف ـق بــا برخــی فروشــندگان اجنــاس خارجــی خریــداری میکردنــد کــه در ایــن ش ـرایط 30 حداق ـل درص ـد ای ـن وام ب ـرای جن ـس خارج ـی کس ـر م ـی ش ـد.

عبدلـی ادامـه داد: از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه بازپرداخـت 2 تـا 3 سـاله ایــن تســهیلات، خریــدار بایــد ســودی حــدود 18 درصــد در ایــن مــدت بــه سیسـتم بانکـی پرداخـت کنـد کـه سـرجمع مـی تـوان بـرآورد کـرد کـه خریدار تنه ـا 50 درص ـد ای ـن تس ـهیلات ای ـن کارت را جن ـس خری ـد ک ـرده و بقی ـه ب ـه طـور ناعادلانـه بـه در قالـب سـود بـه فروشـنده و بانـک برگردانـده مـی شـود.

وی تأکیـد کـرد: اگـر خریـدار جنـس را بـدون ایـن کارت اعتبـاری خریـد مـی کـرد بـه حـرات مـی تـوان گفـت کمتـر متضـرر مـی شـد.

نایــب رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی اصفهــان همچنیــن گفـت: برخـی از خریـداران بـه دلیـل نیـاز مالی بـا فروشـندگان توافـق میکردند و فروشـنده تنهـا فاکتـور فـروش را بـه خریـدار بـرای ارایـه بـه سیسـتم بانکـی، ص ـادر م ـی ک ـرد و در عم ـل ن ـه تنه ـا تس ـهیلات ای ـن کارت اعتب ـاری وارد ب ـازار لـوازم خانگـی نشـد بلکـه بـه عنـوان نقدینگـی بـه دسـت مـردم رسـید.

وی تصریـح کـرد: در حالیکـه طـرح خریـد لـوازم خانگـی بـا کارت اعتباری در راسـتای حمایـت از تولیـد داخلـی بـود امـا بـه دلیـل معایـب بسـیار آن، در عمـل بـا شکسـت مواجـه شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.