روند کاهشی نرخ تورم خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بررسـی مرکـز آمـار ایـران از نـرخ تـورم سـالانه کل بخـش صنعـت نشـان میدهـد کـه تـورم خـودرو در تابسـتان 96 در مقایسـه بـا تابسـتان سـه سـال پیـش، کاهـش 95 درصـدی یافتـه اسـت؛ بهطوریکـه در تابسـتان 93 نـرخ تـورم ایـن بخـش ‪20 ۵/‬ درصـد بـوده امـا در تابسـتان 96 ایـن نـرخ بـه ‪1 /1‬ درصـد رسـیده اسـت.

تــورم بخشــی صنعــت خــودرو براســاس بررســی قیمتــی نهادههــای تولیــدی خــودرو تعییــن میشــود؛ بهطوریکــه بانــک مرکــزی و یــا مرکــز آمــار ایــران براســاس بررســی نــرخ تکتــک عوامــل تأثیرگــذار بــر قیمــت خــودرو بــه محاســبه تورمــی ایــن بخــش میپــردازد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از دنیــای اقتصــاد، ازســوی دیگــر، بررســی مرکــز آمــار ایــران از شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخــش صنعــت نشــان میدهـد، شـاخص قیمـت در بخـش «تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری، تریلـر و نیــم تریلــر» در تابســتان 96 نســبت بــه شــاخص فصــل قبــل ‪1 /3‬ درصــد افزایـش یافتـه اسـت؛ برایـن اسـاس تـورم «تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری، تریلـر و نیـم تریلـر» توانسـته رتبـه پنجـم تأثیرگـذاری در افزایـش شـاخص کل بخ ـش صنع ـت در فص ـل تابس ـتان را ب ـه خ ـود اختص ـاص ده ـد. در ای ـن بیــن امــا رشــته فعالیــت «تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری» بــا افزایــش ‪1 /4‬ درصــدی نســبت بــه فصــل قبــل، بیشــترین تأثیــر را در افزایــش شــاخص ایــن بخــش داشــته اســت.در حالــی گــروه وســایل نقلیــه موتــوری تریلــر و نیمتریلـر تأثیـر جـدی در افزایـش شـاخص بخـش صنعـت داشـته اسـت کـه بررسـی نـرخ تـورم تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری، تریلـر و نیمتریلـر در سـه ســال گذشــته رونــد نزولــی را نشــان میدهــد؛ بهطوریکــه مقایســه نــرخ تـورم تابسـتان 96 بـا تابسـتان 93 نشـان میدهـد، نـرخ تـورم بخـش خـودرو 95 درص ـد کاه ـش داش ـته اس ـت.

براســاس بررســیهای مرکــز آمــار ایــران، نــرخ تــورم بخــش «تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری، تریلــر و نیــم تریلــر» در تابســتان ســال 93 بــه میـزان ‪20 ۵/‬ درصـد بـوده اسـت کـه بالاتریـن نـرخ طـی سـه سـال گذشـته اســت. هرچنــد مهمتریــن دلیــل بالابــودن نــرخ تــورم در ســال 93 الزامــی شـدن نصـب برخـی آپشـنها چـون ایربـگ و تجهیـز خودروهـا بـه سیسـتم یــورو ۴ بــوده، امــا بهدنبــال بهبــود فضــای اقتصــادی کشــور در ســال 49، نـرخ تـورم بخـش خـودرو بـا کاهـش ‪15 ۵/‬ واحـد درصـدی بـه ۵ درصـد در تابســتان ایــن ســال رســیده اســت. رونــد نزولــی تــورم در ایــن بخــش در ســالهای بعــدی نیــز ادامــه داشــته اســت؛ بهطوریکــه تــورم ۴ درصــدی تابسـتان 95 نسـبت بـه تابسـتان 94 نیـز حکایـت از کاهـش یـک درصـدی ت ـورم ای ـن بخ ـش دارد. کاه ـش ن ـرخ ت ـورم در فصله ـای پایی ـز و زمس ـتان 95 و بهـار 96 نیـز ادامـه داشـته اسـت تـا اینکـه نـرخ تـورم بخـش خـودرو در تابسـتان 96 بـه ‪1 /1‬ درصـد رسـیده اسـت؛ در انتهـا مقایسـه نـرخ تـورم تابســتان 96 بــا تابســتان 95 نشــان از کاهــش ‪2 /9‬ واحــد درصــدی نــرخ تــورم بخــش خــودرو میدهــد.

نـرخ تـورم خـودرو از آن رو اهمیـت دارد کـه یکـی از مؤلفـه هـای جـدی در قیمتگــذاری خــودرو از ســوی شــورای رقابــت، نــرخ تــورم بخشــی خــودرو اســت. از آنجــا کــه شــورای رقابــت در فرمــول قیمتگــذاری خــود علاوهبــر بهــرهوری و کیفیــت توجــه بســیاری بــه نــرخ تــورم دارد؛ بنابرایــن رونـد نزولـی یـا صعـودی نـرخ تـورم بـه معنـای تأثیـر آن بـر قیمـت خـودرو اسـت. بـه عقیـده کارشناسـان مهمتریـن دلایـل در کاهـش تـورم ایـن بخـش بهبــود فضــای اقتصــادی کشــور و اجــرای سیاســتهایی اســت کــه موجــب نظمبخشــی بــه اقتصــاد کشــور شــده اســت. مجمــوع ایــن عوامــل در کنــار تثبیـت نـرخ ارز موجـب شـده کـه قیمـت مـواد اولیـه و کالاهـای واسـطهای کاهـش پیـدا کنـد و ایـن موضـوع اثـر خـود را بـر تـورم بخـش خـودرو برجـای بگــذارد. بــا ایــن حــال امــا خودروســازان هــر ســال درخواســت افزایــش قیمــت خــود را بــه شــورای رقابــت ارایــه میکننــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران کــه اخیــرا منتشــر شــده تــورم بخشــی خــودرو از پاییــز 93 رونــد کاهشــی داشــته اســت. بــا ایــن وجــود خودروسـازان یکـی از دلایـل افزایـش قیمـت تمـام شـده محصـولات خـود را افزایـش نـرخ تـورم عنـوان میکننـد. بـر همیـن اسـاس نیـز در تابسـتان سـالجاری نیـز شـورای رقابـت بـا افزایـش قیمـت خودروهـای داخلـی بنـا بـه درخواسـت خودروسـازان موافقـت کـرد. در شـرایطی کـه تغییـرات نـرخ تـورم خـودرو از سـال 93 رونـد کاهشـی اسـت، امـا ایـن پرسـش وجـود دارد کـه چـرا خودروسـازان هـر سـال تقاضـای افزایـش قیمـت محصـولات خـود را بــه شــورای رقابــت ارســال میکننــد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.