اثرات منفی سرکوب قیمتی قطعه سازان

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

یـک عضـو فعـال در صنعـت قطعـه سـازی کشـور اعـلام کـرد از نیمـه دوم سـال 95 تاکنـون بـا افزایـش تدریجـی قیمـت مـواد اولیـه و نوسـانات نـرخ ارز مانــع بزرگــی بــرای تولیــد و تأمیــن هزینــه در واحدهــای قطعــه ســازی ایجـاد شـده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پـدال نیـوز، جعفـر نصیـری اظهـار داشـت: در صورتــی کــه هزینــه تحمیــل شــده در تولیــد قطعــات در نظــر گرفتــه نشـود ایـن جریـان بـر کیفیـت تولیـد و محصـول نهایـی قطعـه سـازان تأثیـر خواه ـد گذاش ـت.

وی تصریـح کـرد: در شـرایطی کـه بسـیاری از آیتـم هـای مؤثـر در بهـای تمــام شــده قطعــات افزایــش یافتــه امــا متأســفانه ایــن مــوارد در قیمــت قطع ـات لح ـاظ نم ـی ش ـود.

وی گفـت: امـروز گزینـه هـای زیـادی در هزینـه واحدهـای قطعه سـازی تأثیـر گـذار اسـت و بـر ایـن اسـاس بایـد افزایـش قیمـت قطعـات متناسـب بـا هزینـه هـای تحمیـل شـده در نظـر گرفتـه شـود در حالـی کـه ماههاسـت بـه جهـت عـدم محاسـبه ایـن هزینـه هـا، فشـار مالـی زیـادی بـه قطعـه سـازان تحمیـل شـده اسـت.

وی تأکیــد کــرد: در شــرایطی کــه مشــکلات زیــادی بــرای واحدهــای قطعــه ســازی ایجــاد شــده بایــد فکــری بــرای هزینــه هــا تحمیلــی در ایــن بخــش شــود و افزایــش قیمــت قطعــات متناســب بــا هزینــه هــای تحمیــل شــده در نظــر گرفتــه شــود.

ایــن فعــال در صنعــت قطعــه ســازی یــاد آورشــد: در ایــن وضعیــت پرداخــت مطالبــات و تأمیــن نقدینگــی، راهــکاری بــرای مدیریــت بــر هزینههــای ناشــی از افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و جلوگیــری از افزایــش قیمــت قطعــات نخواهــد بــود.

نصیـری خاطـر نشـان کـرد: البتـه قطعـه سـازان همـواره بـا بکارگیـری روش هایــی در راســتای ارتقــا کیفیــت، مدیریــت و کاهــش هزینــه هــا حرکـت کردنـد و تـلاش کردنـد بـا کنتـرل فرآیندهـا، جریـان هزینـه و تولیـد را مدیریــت کننــد.

وی اظهـار داشـت: بـا ادامـه شـرایط کنونـی روز بـه روز اوضـاع نقدینگـی قطعــه ســازان حادتــر مــی شــود و طبعــًا ایــن مســأله بــر جریــان تولیــد و فعالی ـت واحده ـای قطع ـه س ـازی تأثی ـر منف ـی خواه ـد گذاش ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.