ایران موفق به تولید شد

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

همزمــان بــا بهرهبــرداری از فــاز دوم توســعه پتروشــیمی کارون، یــک محصـول میانـی بـه نـام «آنیلیـن» بـرای نخسـتین بـار در صنعـت پتروشـیمی ایـران تولیـد شـده کـه ایـن محصـول پتروشـیمی بـا ترکیـب چنـد فـرآورده شـیمیایی قابلیـت مصـرف در صنایع دارو سـازی، نسـاجی، لاسـتیک سـازی و بـه عنـوان سـوخت انـواع سـفینه و موشـکهای ماهـواره بـر را دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از نفـت مـا، آنیلیـن یـک ترکیـب شـیمیایی بـوده کـه بـرای تولیـد آن ابتـدا بنـزن بـه نیتروبنـزن تبدیـل میشـود، سـپس ب ـا هیدروژن ـه ش ـدن نیتروبن ـزن ای ـن محص ـول ش ـیمیایی بهعن ـوان یک ـی از خوراکهــای مــورد نیــاز بــه «متیــل دی فنیــل دی ایزوســیانات» یــا MDI تبدی ـل خواه ـد ش ـد.

در شــرایط فعلــی بــا توســعه فــاز دوم پتروشــیمی کارون امــکان تولیــد ســالانه حــدود 30 هــزار تــن محصــول آنیلیــن فراهــم شــده کــه بخــش عمـدهای از ایـن محصـول پتروشـیمی از ابتـدای سـال جـاری بـه کشـورهای مختلــف جهــان از جملــه هنــد صــادر شــده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.