دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

مدتهاس ـت پدی ـده قاچ ـاق در کش ـور م ـا وج ـود دارد و اقدامات ـی ب ـرای مبـارزه بـا آن صـورت گرفتـه امـا متأسـفانه هنـوز ایـن بیمـاری اقتصـادی در جامعـه مـا ریشـه کـن نشـده اسـت. حتـی طبـق گزارشهایـی کـه از کشـف محمولههــای قاچــاق هــر روز در نقــاط مختلــف کشــور ارایــه میشــود، میتــوان گفــت پیشــرفت روزافزونــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت.

مجی ـد نام ـی، عض ـو هی ـأت مدی ـره اتحادی ـه تولی ـد و ص ـادرات نس ـاجی و پوشــاک ایــران دربــاره اقداماتــی کــه بــرای مبــارزه بــا قاچــاق در ایــران صــورت گرفتــه و میــزان موفقیــت آنهــا مــی گویــد: یکــی از مهمتریــن م ـواردی ک ـه بخ ـش خصوص ـی ب ـه کم ـک دول ـت پیگی ـر انج ـام آن ب ـوده ک ـه بتواننـد تـا حـدی واردات پوشـاک را سـاماندهی کننـد، تهیـه دسـتورالعملی بــرای ســاماندهی واردات برندهــای خارجــی پوشــاک اســت.

در نهایــت ایــن تلاشهــا بــه تصویــب «دســتورالعمل واردات پوشــاک برنده ـای خارج ـی» منج ـر ش ـد و طب ـق آن هم ـه برنده ـای خارج ـی بای ـد ب ـا طـی مراحـل قانونـی کـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، شـرایط آن را اعلام کــرده اســت، بــه ثبــت نمایندگیهایشــان در داخــل کشــور اقــدام کننــد.

ایـن دسـتورالعمل شـهریور سـال گذشـته ابـلاغ شـد و سـه مـاه بـه همـه برندهــای خارجــی و تمــام واردکنندههایــی کــه در زمینــه پوشــاک فعالیــت میکننـد، بـرای اجرایـی شـدن مفـاد دسـتورالعمل، زمـان داده و اعـلام شـد کـه در غیـر ایـن صـورت مجـوز فعالیتشـان، باطـل و تمـام محصـولات آنهـا کالای قاچــاق محســوب خواهدشــد. بــه ایــن ترتیــب تمــام محصــولات ایــن برنده ـا از طری ـق گم ـرکات و ب ـه ص ـورت قانون ـی وارد خواه ـد ش ـد. از طرف ـی ای ـن اق ـدام ب ـه نف ـع خ ـود ش ـرکتها نی ـز خواه ـد ب ـود، ب ـه ای ـن ص ـورت ک ـه از کپــی برندهایشــان یــا تقلباتــی کــه ممکــن اســت در ایــن راه انجــام شــود و همچنیـن فعالیـت متخلفـان ایـن حـوزه جلوگیـری میشـود. یکـی از بندهای ای ـن دس ـتورالعمل ای ـن اس ـت ک ـه تم ـام ش ـرکتها 20 درص ـد از وارداتش ـان را بایـد توسـط تولیدکننـدگان داخلـی در کشـور تولیـد کننـد و میتواننـد بـه صـورت سفارشـی یـا سـرمایهگذاری، ایـن کار را انجـام دهنـد کـه در هرصـورت کمـک بزرگـی بـه اشـتغال و رونـق تولیـد داخلـی خواهـد بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.