مبادی اصلی غیرقانونی واردات پوشاک

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجـارت ضمـن تشـریح علـت اختـلاف فاحـش آمـار واردات پوشـاک توسـط یونیـدو، گمـرک و سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز، شـمال غـرب و جنـوب ای ـران را ب ـه عن ـوان مب ـادی اصل ـی غیرقانون ـی واردات پوش ـاک اع ـلام ک ـرد.

افســانه محرابــی، در پاســخ بــه علــت اختــلاف فاحشــی کــه در میــزان واردات پوشـاک بـه ایـران طبـق آمـار جهانـی در سـازمان ملـل (یونیـدو)، گمـرک جمهـوری اس ـلامی ای ـران و س ـتاد مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کالا و ارز وجــود دارد، اظهــار کــرد: آمــاری کــه گمــرک در ارتبــاط بــا میــزان واردات پوشــاک بــه کشــور اعــلام میکنــد معــادل 61 میلیــون دلار در سـال گذشـته بـوده کـه بـا آمـار مربـوط بــه یونیــدو اختــلاف فاحشــی دارد، چــرا کــه سـازمان ملـل متحـد اعـلام کـرد سـال گذشـته معــادل یــک میلیــارد دلار پوشــاک بــه ایــران وارد شــده اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، محرابـی افـزود: ایـن در حالـی اسـت کــه س ـتاد مبــارزه ب ـا قاچ ـاق کالا و ارز در ای ـن زمینــه متولــی اســت و طبــق آمـار و اطلاعـات مربوطـه حـدود دو میلیـارد و 500 میلیـون دلار منسـوجات و پوش ـاک ب ـه ای ـران وارد میش ـود.

وی در مــورد اختــلاف مربــوط بــه میــزان واردات پوشــاک بــه کشــور، تصری ـح ک ـرد: عل ـت ای ـن اخت ـلاف پدی ـده قاچ ـاق اس ـت و ح ـل ای ـن مس ـأله نیازمنــد همــکاری فرابخشــی اســت تــا دســتگاههای مرتبــط و ذیربــط ب ـا همس ـو ش ـدن بتوانن ـد مش ـکل مربوط ـه را ح ـل کنن ـد کــه در ای ـن راس ـتا میتــوان بــه همــکاری دســتگاههایی از جملــه گمــرک، مناطــق آزاد اشــاره ک ـرد.

مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقدامــات مختلفــی در راســتای مقابلــه بــا قاچ ـاق پوش ـاک در وزارت صنع ـت ،مع ـدن وتج ـارت ص ـورت گرفت ـه اس ـت، گفــت: ســاماندهی واردات، کــد شناســه کالا و در آینــده کــد رهگیــری از جملـه اقدامـات مختلفـی هسـتند کـه در راسـتای مقابلـه بـا پدیـده قاچـاق پوشــاک مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. محرابـی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه بایـد از صفـر تـا 100 مسـیر حرکـت واردات پوشــاک بــه کشــور مشــخص و در ســطح عرضــه قابــل پیگیــری باشــد، عنــوان کــرد: عــلاوه بــر ایــن بایــد کنتــرل و نظارتهــای مختلــف توســط ســازمان حمایــت مصــرف کنن ـدگان و تولی ـد کنن ـدگان درس ـطح عرض ـه مدنظــر قــرار گیــرد و مناطــق آزاد بــه ویــژه مناطــق آزاد ارس و ماکــو اقدامــات جــدی را در ایــن راســتا انجــام دهنــد.

وی بــا بیــان ایــن کــه شــمال غربــی و جنــوب کشــور از جملــه موقعیتهــای جغرافیایــی هســتند کــه بــه عنــوان مبــادی غیرقانونــی پوشــاک بــه کشــور تلقــی میشــوند، اظهــار کــرد: مناطــق آزاد بایــد نــگاه ویــژهای در مقابــل بــا قاچــاق داشــته باشــند و بــر بازارچههــای مــرزی بیــش از هــر زمــان دیگــر نظــارت شــود.

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ادامــه داد: تــا پیــش از ایــن نیروهــای گمرکــی دربعضــی مبــادی خروجــی مناطــق آزاد مســتقر نبودنــد، هرچنــد بــه تازگــی ایــن نیروهــا مســتقر شــده امــا شــاید آنگونــه کــه بایــد و شــاید ســاختارها نظاممنــد نیســت و واردات بــه راحتــی صــورت میگیــرد. بنابرایــن بایــد حــد و مــرز "وزنـی" بـرای واردات پوشـاک تعییـن شـده و مشـخص شـود حداکثـر چـه میـزان پوشـاک و از کجـا و بـه چـه طریـق در طـول روزمیتوانـد بـه کشـور وارد ش ـود. آنچ ـه مش ـخص اس ـت، ت ـا ع ـزم ج ـدی وج ـود نداش ـته باش ـد مس ـأله واردات پوشــاک بصــورت غیررســمی قابــل حــل نخواهــد بــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.