وعدهها، دست سیمانکاران را نگرفت

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر ب ــه نقــل از تــی نیــوز، در حالــی کــه عــراق یکــی از ج ـدی تری ـن مقاص ـد ص ـادرات س ـیمان ای ـران ب ـود، در س ـال ه ـای گذش ـته ایــن کشــور بــه دنبــال دامپینــگ صادرکننــدگان ســیمان ایــران بــه عــراق بخاطــر مــازاد تولیــد داخلــی و سیاســت هــای حمایتــی عــراق از صنعــت سـیمان ایـن کشـور، سـیمان صادراتـی ایـران بـه عـراق را تـا بیـش از 100 درصــد مشــمول تعرفــه کــرد و ایــن تعرفــه هــا هــم چنــان پــا بــر جاســت.

ایـــن تعرفـــه گـــذاری در حالـــی اتفـــاق مـــی افتـــد کـــه مصـــرف ســـیمان ســـالانه درحـــدود 20 میلیـــون تـــن اســـت کـــه پیشـــبینی مـــی شـــود بـــه خاطـــر بازســـازی مناطـــق جنـــگ زده، ایـــن مقـــدار افزایـــش پیـــدا کنـــد. البت ـه ع ـراق در نظ ـر دارد تولیدکنن ـدگان خ ـود را در صنع ـت س ـیمان م ـورد حمایـــت قـــرار دهـــد، بـــه همیـــن دلیـــل بـــر خـــلاف ســـیمان، محدودیتـــی بــرای واردات کلینکــر بــه عنــوان مــاده اولیــه ســیمان قایــل نشــده اســت.

عبدالرضـــا شـــیخان، دبیـــر انجمـــن کارفرمایـــان صنعـــت ســـیمان در اینبــاره گفــت: یکــی از محصــولات اساســی کــه بــه عــراق صــادر میشــد و عـــراق نیـــز بـــه طـــور اســـتراتژیک بـــه آن نیـــاز داشـــت، ســـیمان بـــود کـــه دولــت ایــن کشــور در پــی تقویــت تولیــد داخلــی خــود تعرفــه ســیمان را بــالا بــرد و افزایــش قیمــت ســیمان را در عــراق پذیرفــت تــا در ایــن حــوزه ایجـــاد اشـــتغال کنـــد.

وی در خصـــوص وامهـــای توســـعه صنایـــع معدنـــی و وام 5/1میلیـــارد دلاری صنـــدوق توســـعه ملـــی اظهارداشـــت: گرچـــه صحبتهایـــی از وام 10 هـــزار میلیـــارد تومانـــی بـــرای توســـعه صنایـــع کوچـــک و متوســـط شـــده اســـت و همچنیـــن اظهاراتـــی دربـــاره تســـهیلات 5/1میلیـــارد دلاری صنـــدوق توســـعه ملـــی صـــورت گرفتـــه اســـت، امـــا هنـــوز چیـــزی دســـت ســیمانکاران را نگرفتــه و بــه نظــر میرســد در حــد حــرف و اظهــار شــفاهی باقـــی مانـــده اســـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.