بهره برداری از سیمان غرب آسیا در آینده

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

رمانــدار تربــت جــام از بهــره بــرداری کامــل از کارخانــه ســیمان غــرب آسـیا ، سـیلیس فـراور جـام و آذر مینـای جـام در آینـده نزدیـک خبـر داد.

بــه گــزارش ســیمان خبــر، رســتمی در نشســتی بــا عنــوان (معرفــی صنایــع معدنــی ، فرصــت هــای شــغلی ، چالــش هــا و راهکارهــا) کــه در مجتمــع آمــوزش عالــی کشــاورزی و دامپــروری تربــت جــام برگــزار گردیــد گفــت: بخشــی نگــری و نــگاه ســطحی مانــع پیشــرفت و توســعه صنعتــی شهرســتان مــی شــود .

وی اشــاره کــرد: میتــوان الزامــات زیســت محیطــی را رعایــت کــرد بــه منابــع طبیعــی احتــرام گذاشــت و از مــواد معدنــی ایــن عرصــه هــم بهــره بــرداری کــرد .

فرمانـدار شهرسـتان بـا بیـان اینکـه نیازمنـد نـگاه توسـعه ای مدیـران و هـم افزایـی هسـتیم خواسـتار اصـلاح برخـی از مقـررات مربـوط بـه چگونگی بهـره بـرداری از منابـع و معـادن شـد.

رسـتمی فرمانـدار شهرسـتان اشـتغال پایـدار منطقـه را مسـتلزم توسـعه صنعت ـی و معدن ـی دانس ـته و گف ـت: ب ـا قابلی ـت ه ـای معدن ـی و منحص ـر ب ـه فـرد منطقـه شـاهد شـکوفایی صنعتـی و تولیـدی شهرسـتان خواهیـم بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.