واحدهای صنعتی و خودروهای سنگین دو عامل اصلی آلودگی هوا در شهرری

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان ری گفـت: در شـهرری تعــداد زیــادی واحــد صنعتــی، نفتــی، پالایشــگاه و ســیمان داریــم و همچنیــن تــردد خودروهــای ســنگین نیــز در ایــن منطقــه زیــاد اســت کــه ایـن دو عامـل اصلـی باعـث مـی شـود همیشـه در شـهرری هـوا را آلـوده تـر از تهــران داشــته باشــیم.

زهــره عبادتــی رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری، دربــاره وضعیــت آلودگــی هــوای شــهرری اظهــار داشــت: شــاخص ذرات معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون در شــهرری عــدد 143 را نشــان میدهــد کــه بیانگـر شـرایط ناسـالم بـودن کیفیـت هـوا بـرای گـروه هـای حسـاس اسـت.

وی افــزود: شــاخص کیفیــت هــوا بــرای گــروه هــای حســاس، ناســالم اس ـت ک ـه انتظ ـار داری ـم ای ـن اف ـراد ک ـه ش ـامل بیم ـاری ه ـای قلب ـی ری ـوی، کــودکان، زنــان بــاردار و افــراد مســن هســتند در ایــن شــرایط از تــردد غیــر ضــروری در محــل هــای پــر ترافیــک و آلــوده خــودداری کننــد.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری تصریــح کــرد: در فصــل پاییــز دمــای هــوا کاهــش پیــدا میکنــد و زاویــه تابــش خورشــید بــه صـورت مایـل میتابـد و شـرایطی بوجـود میآیـد کـه هـوای سـرد نسـبت بـه هـوای گـرم پاییـن قـرار میگیـرد و چـون هـوای سـرد سـنگین اسـت باعـث میش ـود س ـاکن ش ـود و ب ـه س ـمت ب ـالا ن ـرود.

عبادت ـی ادام ـه داد: ب ـرای اینک ـه از ای ـن ش ـرایط خ ـارج ش ـویم ی ـا بای ـد بارندگـی داشـته باشـیم و یـا وزش بـاد صـورت بگیـرد کـه در این صـورت قطعا هـوا از شـرایط سـکون خـارج مـی شـود و آلودگـی پخـش مـی شـود امـا زمانی کـه هـوا سـاکن اسـت آلودگـی تجمـع پیـدا میکنـد و نمیتوانـد خـارج شـود و باعـث افزایـش شـاخص میشـود.

وی درخصـوص بـالا بـودن شـاخص آلودگـی در شـهرری نسـبت بـه سـایر مناطــق تهــران اظهــار داشــت: در شــهرری تعــداد زیــادی واحــد صنعتــی، نفتــی، پالایشــگاه و ســیمان داریــم و همچنیــن تــردد خودروهــای ســنگین نیـز در ایـن منطقـه زیـاد اسـت کـه بخشـی از آنهـا مربـوط بـه شـرکت هـای حملونقـل و باربـری موجـود در شهرسـتان و بخشـی دیگـر بـه دلیـل فعالیـت واحدهـای صنعتـی بـزرگ اسـت.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری بــا بیــان اینکــه بیشـــترین پارامتـــری کـــه باعـــث مـــی شـــود شـــاخص AQI افزایـــش پیـــدا بکنـــد ذرات معلـــق کمتـــر از 2.5 میکـــرون اســـت، گفـــت: خودروهـــای ســـنگین، ســـوخت ســـنگین و گازوییـــل اســـتفاده مـــی کننـــد و باعـــث میشـــود ایـــن ذرات از طریـــق گازوییـــل بیشـــتر منتشـــر شـــود، و لـــذا بیشـــترین عامـــل آلودگـــی در شـــهرری خودروهـــای ســـنگین اســـت کـــه در شـــهرری نســـبت بـــه تهـــران بیشـــتر تـــردد مـــی کننـــد و همچنیـــن واحدهـــای صنعتـــی اســـت کـــه تجمعـــش در ری بیشـــتر اســـت و ایـــن دو عامـــل اصلـــی باعـــث مـــی شـــود همیشـــه در شـــهرری هـــوا را آلـــوده تـــر از تهـــران داشـــته باشـــیم.

عبادتــی بیــان کــرد: بارندگــی و وزش بــاد دو عامــل طبیعــی اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن شــرایط ایــن ورژن میشــود امــا بــرای اینکــه مــا ایــن موضــوع را مدیریــت و کنتــرل کنیــم بایــد تبلیــغ فرهنگــی داشــته باشــیم و همچنی ـن ت ـردد خ ـودرو را کمت ـر کنی ـم، بح ـث س ـوخت را بهب ـود ببخش ـیم، کیفیـت خودروهـا افزایـش پیـدا کنـد، تـردد خودروهـا کنتـرل شـود، مدیریت روی سیسـتم هـای کنترلـی هـوای کارخانـه هـا و صنایـع افزایـش پیـدا کنـد.

وی ادامـه داد: مدیریـت ترافیـک باعـث میشـود کـه خروجـی آلایندههـا بـه محیـط کاهـش پیـدا کنـد وگرنـه بحـث ایـن ورژن پدیـده طبیعـی اسـت که در فصــل پاییــز و زمســتان اتفــاق میافتــد و مدیریتــی کــه بایــد بشــود روی خروجـی آلاینـده هاسـت. هرجـا خروجـی آلاینـده هـا مدیـرت شـدهتر باشـد در ایـن شـریط کمتـر آلودگـی خواهیـم داشـت.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری در خصــوص اقداماتـی کـه بـرای مدیریـت آلاینـده هـا در شـهرری صـورت گرفتـه، تصریـح کـرد: در سـطح شهرسـتان پایـش واحدهـای صنعتـی را داریـم و بسـیاری از واحدهـای صنعتـی بـه سیسـتم هـای کنترلـی و فیلتراسـیون مجهـز شـده اند و نظـارت هایـی کـه در ایـن خصـوص انجـام شـده خیلـی تأثیرگـذار اسـت و خروجـی بسـیاری از صنایـع در رنـج اسـتاندارد قـرار مـی گیـرد.

عبادتـی اظهـار داشـت: عـلاوه بـر نظـارت هـای شهرسـتانی، یـک سـری اقدامـات بایـد در سـطح کلان و کشـوری انجـام شـود ماننـد مدیـرت سـوخت، بهبـود کیفیـت خـودرو، از رده خـارج کـردن خـودرو هـای فرسـوده و مـوارد دیگـری کـه مـی توانـد بـه آلودگـی هـوا کمـک کنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.