تهدیدها و بحرانهای فضای مجازی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - ادب وهنر - گفتوگو با شمسالملوک مصطفوی نسرين دميرچي

پديدۀ فضای مجازی با تغييرات اساسی در زندگی بشر و در واقع پديدۀ جهانی شدن ارتباطی تنگاتنگ دارد و هر تحولی در هر گوشه از جهان با زندگی انسانها ارتباطی تنگاتنگ يافته است. با پديده فضای مجازی، فضای بيرون وارد حريم خصوصی زندگی انسان شده است. اين امر موجب میشود تا فضای مجازی به موازات فضای واقعی شکل گيرد؛ بودن در فضای مجازی، هرچند فرصتهای بسياری برای بشر امروز پديد آورده است، اما نمیتوان از تهديدها و بحرانهايی که برای انسانها به ارمغان آورده، صرف نظر کرد. شکلگيری زندگی دوم و تعارضهای آن با زندگی واقعی انسان، بحرانی است که انسان را تا پناه بردن به خودکشی و فرورفتن به کام مرگ پيش میبرد. در خصوص تهديدها و بحرانهايی که پديده فضای مجازی برای عصر حاضر به ارمغان آورده است، با سرکار خانم دکتر شمسالملوک مصطفوی، عضو هيئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم و تحقيقات به گفتگو نشستيم تا به راهکارهايی برای مقابله با اين بحران دست يابيم.

لطفا درباره مجازیسازی بفرماييد و اينکه فضای مجازی چه جايگاهی در زندگی بشر امروز دارد؟

دیر زمانی است که انسان حضور در فضایهای مجازی و تعامالت گوناگون در این فضاها را آزموده است؛ در حال حاضر نیز روزانه هزاران سایت و وبالگ در فضای مجازی ساخته میشود. از موبایل نیز میتوان بهعنوان یک تجربه عام و همگانی از حضور در فضای مجازی نام برد و لذا (Virtualisaion)یزاسیزاجم پدیدهای جدید نیست، بلکه پدیدهای است که در عصر جهانیشدن شاهد ظهور و بروز آن بودهایم و نتیجه رشد شگرف تکنولوژی رسانهای و ارتباطی است.

همانگونه که پیر لویی در کتاب »مجازیسازی چیست« میگوید: »مجازیسازی حرکتی فراگیر است که عالوهبر اطالعات و ارتباطات، چرخش اقتصادی، حساسیتهای جمعی و کاربرد هوش را نیز در بر میگیرد و حتی در شیوههای با هم بودن ما نیز دخالت میکند، تا جاییکه ما در حال حاضر شاهد پیدایی اجتماع مجازی، موسسۀ مجازی، دموکراسی مجازی و غیره هستیم.

پدیده مجازیسازی با جهانیشدن ارتباطی تنگاتنگ دارد و بهعبارتی میتوان گفت مجازیسازی یکی از پیامدهای جهانیشدن است. اصوالً جهانیشدن با تغییرات اساسی ایجاد شده، در وضعیتهای مکانی و زمانی تعریف میشود. تغییراتی که در اثر پیشرفتهای تکنولوژی در زمینههای مختلف ایجاد شده و درک مردم را از هویت، محل، رابطههای مکانی و زمانی ...و تحت تأثیر قرار داده است و نیز موجب شده که هر دگرگونی و تحولی در هر نقطهای از جهان، در زندگیهای فردی اثرگذارد و جهان بیرون وارد حریم خصوصی زندگی انسان شده و زیستجهان او را به روی یک دنیای بزرگ بگشاید و در نتیجه فعالیتهای افراد را غالبًا از بافتهای مبتنی بر حضور رودررو جدا میکند.

پیامد این تحوالت بهخصوص پس از پیشرفتهای جدید تکنولوژی رسانهای منجر به این شده است که ما شاهد بهوجود آمدن جهانی مجازی به موازات جهان واقعی باشیم. فضای مجازی (Cyberspace) نیز فضایی است که در آن تعامالت به صورت آنالین صورت میگیرد. اینترنت و شبکههای اجتماعی عناصر مهم تشکیل دهنده فضای مجازی هستند.

در فضای مجازی امکان به اشتراک گذاشتن آراء، عقاید و نظریهها ...و میان کاربران، در کمال آزادی و بدون محدودیتهای جهان واقعی وجود دارد. در حال حاضر فضای مجازی که بهصورت فضای آنالین شبکههای اجتماعی سایبری است، حدود چند میلیارد کاربر دارد.

از نظر شما جابه جايی هستیشناختی ناشی از مجازیسازی به چه معناست؟

این اصطالح را مایکل هایم در کتاب »متافیزیک واقعیت مجازی« به کار میبرد. او مجازیسازی را گونهای جابهجایی هستیشناسی میداند که انسان را به سوی اقلیمی دیگر از هستی میبرد و و شیوههای مأنوس زندگی را زیرورو میکند.

طبعا پیامد بیواسطۀ چنین پدیدهای »از جا کندگی« است. بدین معنا که چون مجازیسازی با بیرون رفتن از مختصات زمانی-مکانی همراه است، نوعی »دگرجایی« را تحقق میبخشد که در هیچ نقشه جغرافیایی وجود ندارد.

به نظر من اگر بخواهیم تصویر روشنی از »از جاکندگی« ترسیم کنیم، نخست باید تصویر روشنی از »سکونت اصیل« بهدست آوریم. همانگونه که هایدگر بهدرستی اشاره میکند، سکنی گزیدن جزء الینفک وجود آدمی است. سکونت را نمیتوان صرفا به معنای بهسربردن زیر یک سر پناه دانست. درواقع در بنا کردن اصیل و سکنی گزیدن دو امر مهم محافظت و مراقبت و برافراشتن بنا باید لحاظ شود. ما چون بنا میکنیم سکنی نمیگزینیم بلکه چون موجوداتی سکنی گزین هستیم، بنا میکنیم. سکنی گزیدن در این نگاه یعنی در صلح و آرامش قرار گرفتن و لذا بشر امروز چون ریشه در زمین خویش ندارد، بیخانمان است. هایدگر میگوید که رسانههایی مثل رادیو، تلویزیون، مجالت و بهطورکلی وسایل ارتباط جمعی به انسان نزدیکتر شده است و او را از مزرعهاش، از آسمان و زمینش و از آداب و رسوم محلیاش دور کرده است. رسانهها برای انسان عالم موهومی فراهم آوردهاند. از نگاه وی بیخانمانی و ریشهکن شدن انسان از زادگاهش یعنی جایی که بدان تعلق دارد و گسست از باورهایی که هویت او را میسازند. از جمله مخاطراتی است که بشر را به جد تهدید میکند.

پرواضح است که امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژیهای رسانهای که امکان حضور آدمی را در فضاهای مجازی روزبهروز بیشتر میکند، نوع مخربتری از بی خانمانی و از جاکندگی رخ داده است که ابعاد گستردهتر و خطر آفرینتری از بیهویتی و تشتت روانی را به دنبال دارد. در واقع میتوانم بگویم که بشر امروز روزبهروز از تجربۀ سکونت اصیل یعنی آرامش و قرار وجودی، دور شده و با حضور در عوالم مجازی یعنی عوالم نامأنوس و ناهمگون با هستی حقیقی آدمی، در حالتی از بیقراری و اضطراب وجودی شناور میشود.

آسيبها و تهديدهای فضای مجازی را چگونه ارزيابی میکنيد؟ پدیده مجازیسازی و فضاهای مجازی میتواند همچون جهانیشدن از دو منظر فرصت و تهدید بررسی شود. همانطورکه میدانید جهانیشدن با نوعی وسعت یافتن، عمیق شدن و سرعت گرفتن ارتباطات متقابل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.