بهیموتیاپارلمانطوالنی

توماس هابز حسین بشیریه نشر نی چاپ اول: ‪330 ،1395‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

بهیموت یا پارلمان طوالنی یکی دیگر از آثار مهم و اصلی توماس هابز است و شاید می توان گفت این اثر اهمیتش را وامدار ارتباط محتوایی اش با دیگر شاهکار هابز یعنی لویاتان است. بهیموت اثری در تحلیل علل و عوامل تاریخ انقالب انگلستان بهعنوان نخستین انقالب در عصر مدرن است و با لویاتان پیوند نظری آشکاری دارد. لویاتان توصیف و تحلیل گذرا از وضع طبیعی به جامعۀ مدنی و دولت و استقرار قدرت و حاکمیت و همچنین تبعیت و فرمانبرداری است درحالیکه بهیموت توصیفی از روند قهقرایی یعنی فروپاشی حکومت و دولت و گسترش نافرمانبرداری و بازگشت به وضع طبیعی و ددمنشی و جنگ است. کتاب بهیموت بهصورت گفتوگویی میان دو تن نگاشته شده است. فردی که در کتاب اصلی الف نام دارد و در ترجمه، استاد و شخص دوم که شاگرد نامیده شده است. گفت وگوی نخست دربارۀ علت های انقالب یا جنگ داخلی در انگلستان است و شامل تحلیل رخدادهای سال های 1642-1640 است. گفت وگوی دوم کتاب شرح و تفصیل جنگ های داخلی است. »در این بخش هابز بر نقش خطابه و بیان در بسیج هواداران فتنه و آشوب تأکید میکند.« در سومین گفت وگو هابز از ظهور الیور کرامول بهعنوان سردار برجستۀ سپاه پارلمان و از محاکمه و محکومیت پادشاه به اعدام سخن می گوید. در آخرین گفت وگو حکومت الیور کرامول به عنوان سرپرست کشور و پس از او حکومت پسرش، ریچارد و کشمکش ها و بحران های درونی حکومت در دورۀ پایانی انقالب و برقراری مجدد حکومت سلطنتی بررسی می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.