ارنستهمینگوی

گردآوری و ترجمه: فرزانه قوجلو نشر نیکا 185 صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

همینگوی در سینما، روزنامه نگاری، طبیعت و شکار، ماهیگیری و گاوبازی نیز نامدار بوده است. این اثر میکوشد از ابعاد مختلف شخصیت همینگوی پرده بردارد. کتاب مصور ارنست همینگوی، پس از سالشمار، زندگی و آثار او از پنج فصل تشکیل شده است که بهترتیبعبارتانداز:همینگوی؛بتآمریکایی، تصویری از ارنست همینگوی، همینگوی و حیوانات خانگی، زندگی و تصاویر، مرگ شیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.