تجلیل از مقام علمی دکتر احمد احمدی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

آیین نکوداشت حکیم مادستان به مقام علمی و پژوهشی آیتاهلل دکتر احمد احمدی تعلق داشت. سیدهادی حسینی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این آیین آیتاهلل دکتر احمد احمدی را فرزند برومند مالیر خوانده و وی را به عنوان ستارهای درخشان در آسمان تاریک بشریت معرفی کرد. او با اشاره به اینکه سرزمین همدان، سرزمین دانایان است به بزرگان گذشته همدان همچون بوعلیسینا، میرسیدعلیهمدانیوسیدجمالالدیناسدآبادیاشاره کرد و افزود: آیتاهلل احمد احمدی استاد فلسفه و عالم به علم زمانه است. وی با اشاره به کارنامه دکتر احمدی از عضویت در شورای عالی انقالب فرهنگی از سال 26، تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، تربیت دانشجویان در حوزه و دانشگاه، او را ستاره فروزان در جهان تاریخ بشر برشمرد و بیان کرد: در جهانی که شاهد کمرنگ و کمسو شدن مکارم اخالقی در آن هستیم، ایشان متخلق به آداب و اخالق در جهان پرمشغله امروز است. رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران نیز در این آیین به برگزاری بزرگداشت بزرگان و مفاخر و درسآموزی و سرمشق گرفتن جوانان و نسل جدید از مفاخر اشاره و به لزوم سالها رنج و کوشش شبانهروزی برای به دست آوردن عظمت و بزرگی و مقامی همچون آیتاهلل احمد احمدی تاکید کرد. غالمرضا اعوانی به اهمیت و جایگاه و سهم استادان و رعایت اخالق و ادب حضور نزد دکتر احمدی اشاره کرد و افزود: 30 سال از تاسیس رشته فلسفه در دانشگاه تهران میگذرد که حاصل آن تربیت و پرورش بزرگانی است که هریک در فرهنگ سهم بسزایی دارند. وی در ادامه با اشاره به برخی صفات دکتر احمدیمالیری گفت: تدین، متشرع بودن، اخالص، مجاهدت در همه زمینههای اخالقی و علمی، نظم و انضباط، امانت در مصارف مالی، عالقهمندی به تحقیق علمی، جمع بین منقول و معقول، جمع معارف عقلی و نقلی، جمع بین علوم حوزوی و دانشگاهی و جمع بین علوم قدیم و جدید است. رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران افزود: افرادی همچون دکتر احمدی که عالم به علوم باشند در جهان امروز کم هستند و حوزه و دانشگاه نیازمند حضور آنان است. وی با بیان این که تالیفات نقدگونه آیتاهلل احمد احمدی در فلسفه غرب و اسالمی به دلیل محکم بودن علمی ایشان در علوم قدیم و جدید، بسیار ذیقیمت است، به خدمات وی در اسالمی کردن دانشگاهها اشاره و افزود: تأسیس دانشگاه تربیت مدرس با هدف فراگیری تمام علوم در کنار دید اسالمی داشتن، تأسیس مؤسسه انتشارات سمت با هدف اسالمی کردن دانشگاهها با سفارش به نگارش و تألیف کتب در حکمت اسالمی در فقه و اصول، موثرترین کارهای ایشان بوده است که بیشترین خدمات را بدون مضایقه به فرهنگ، اسالم و مردم ارائه کرده است. آیت اهلل سید محمد غروی، استاد حوزه و دانشگاه نیز گفت: نکوداشت برگزار شود یا نشود، آیتاهلل دکتر احمدی از مفاخر مالیر، همدان و نظام اسالمی است که بنمایه وی در خدمت بزرگان علم و فلسفه ساخته شده و چاپ و انتشار بیش از هزار جلد کتاب با هدف مصون ماندن جامعه از رسوبات فرهنگی از مهمترین اقدامات دکتر احمدیمالیری است. در بخشی از سومین اردیبهشت مفاخر نماینده ولیفقیهدراستانوامامجمعههمداننکوداشتمفاخر را شکرگزاری از خداوند دانست و به علمدوستی مردم مالیراشارهوتاکیدکرد:هرچنددربرگزارینکوداشت برایمفاخراستانشرمندههستیماماامیدواریمبرگزاری آن زنده مانده و نسل جدید مفاخر را فراموش نکرده و این حرکت خداپسندانه را ادامه دهند. آیتاهلل غیاثالدین طهمحمدی با بیان اینکه بعضی علوم ضد بشری بوده و تخریب بشر را به همراه دارند و هر علمی شایسته تقدیر نیست، اضافه کرد: آیتاهلل احمدی همواره در جستجوی علمی بوده که به سعادت، نجات و تکامل انسانها کمک کند. سیدکاظم اکرمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان نیز به عمل در کنار فعالیتهای علمی دکتر احمدی اشاره کرد و یادآور شد: از معرفی ایشان در صدر اسامی طرح برنامه تغییرات بنیادین نظام آموزش و پرورش در مجلس دوم یاد کرد و دکتر احمدیمالیری را اسالمشناس و آگاه به فلسفه غرب برشمرد و گفت: در تغییر بنیادین آموزش و پرورش کار ایشان از مبانی انسانشناسی قرآنی گرفته شدهکههدفتربیتانسانهاییمسلمانومیهندوست بود و برای گزینش معلمان نکات ارزندهای داشت که در سند تحول نیامده است.در پایان سومین اردیبهشت مفاخر استان در نکوداشت آیتاهلل دکتر احمد احمدی از ایشان با اهدای لوح یادبود تجلیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.