عشق

Ettelaat Hekmat va Marefat - - دفتر ماه -

در بخش نخست اين مقاله که به قلم بنت هلم نگاشته شده است، با خوانندگان از حدود و ثغور عشق، تفاوت انواع روابط عاشقانه و چندين رويکرد به عشقورزی سخن گفتیم که آن را نوعی اتحاد، نوعی تعلق خاطر شديد و نوعی درک ارزش در نظر میگرفتند. در بخش دوم و پايانی اين مقاله، به دو ديدگاه ديگر میپردازيم که اولی عشق را نوعی اعطای ارزش به معشوق در نظر میگیرد، و دومی آن را نوعی احساس، عاطفه و هیجان بهحساب میآورد. هلم در انتهای مقالهاش میکوشد تا به اين سؤال مهم که در اصل، چرا عشق میورزيم پاسخ دهد. وی در اين بخش ديدگاههای ناظر به عشق را نقد میکند و به بیان ديدگاه خودش میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.