مقاالتیدربارۀزیباشناسیهنر

ژان ژنه مهتاب بلوکی ققنوس چاپ او: ‪112 ،1395‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب مقاالتی دربارۀ زیباییشناسی هنر، گزیده ای از نوشته های نظری ژان ژنه است که چهار نقد مهم او را شامل می شود که در فاصلۀ سال های 1950 و 1958 به چاپ رسیده اند. ژنه مدتی را در زندان گذارند، بااینحال ارتباطش را با محافل روشنفکری و هنری فرانسۀ پس از جنگ جهانی دوم حفظ کرد. »کارگاه آلبرتو جاکومتی« با اینکه آخرین متن ژنه بهلحاظ انتشار است اما در ترجمۀ فارسی اولین مقاله است. ژنه در این مقاله شیفتگیاش را به آثار و شخصیت جاکومتی به نمایش میگذارد. او »در آثار رامبراند و جاکومتی فرآیندی مشابه را تشخیص میدهد: فرو ریختن ظواهر برای بازنمایی خلوص دنیای پیرامون. ص .«12 »راز رامبراند« دومین مقالۀ این اثر است: »ژنه در آثار اولیۀ رامبراند تأکیدی بر شکوه و جالل در به تصویر کشیدن واقعیت مشاهده می کند: تمامی تزئینات یک فرش، یک پارچه، یک لباس، حتی اگر مندرس باشد، در تابلوهای وی منعکس است. در آن دوره رامبراند مردی بود ثروتمند که با تمامی اقشار بازرگان و تاجر آن زمان هلند ارتباط داشت.« سومین مقاله »نامه به لئونور فینی« است. فینی از هنرمندان برجستۀ آن زمان بوده که نه تنها در نقاشی بلکه در مجسمه سازی، بلکه در طراحی لباس و صحنه فعال بود؛ اما نقد ژنه به او بسیار تیز و چهبسا افراطی است. چهارمین مقاله »ژان کوکتو« نام دارد. در این مقاله ژنه به روش همیشگی خود، در حین نقد فشردۀ آثار ادبی و هنری او، تصویر قهرمان گونۀ وی در آن سال ها را می شکند. پنجمین مقاله با عنوان »بندباز« در سال 1958 به چاپ رسید. این متن که دربارۀ عبداهلل دوست صمیمی ژنه است از تصویر یک بندباز فراتر می رود و هنرمندی را ترسیم می کند که برای رسیدن به اوج هنر خویش باید مخاطب را فراموش کند. »از رامبراندی که به مربعهای کوچک منظم بریده و به فاضالب ریخته شد، چه باقی ماند« آخرین مقاله این اثر و باز هم نقدی بر آثار رامبراند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.