هوسرل

دیوید وودراف اسمیت سیدمحمد تقی شاکری حکمت چاپ اول: ‪528 ،1394‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

دیوید وودراف اسمیت در این اثر میکوشد چشماندازی گسترده از اندیشۀ هوسرل در قرن بیستویکم ارائه کند. »این خوانش نه تنها هوسرل را بهعنوان فیلسوفی انقالبی در قرن بیستویکم معرفی می کند که نوع اساسا جدیدی از فلسفه را به نام پدیدارشناسی استعالیی پی ریزی کرده، بلکه او را بهطور بنیادی تر بهعنوان متفکر اصیلی معرفی میکند.« این اثر مشتمل بر 9 فصل است و با گاهشماری از زندگی هوسرل آغاز میشود. فصل نخست کتاب به زندگی، آثار و اهمیت هوسرل و اندیشهاش اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان »نظام فلسفی هوسرل« مروری کلی از نظام فلسفی هوسرل و بخشهای کلیدی اندیشۀ اوست. مؤلف در این فصل پیدایش ایده ها را در نخستین اثر اصلی هوسرل یعنی پژوهشهای منطقی دنبال میکند. کوشش وودراف اسمیت در فصل دوم این است که نشان دهد فلسفۀ هوسرل نظام مند است و پدیدارشناسی در این نظام جایگاه خاص خود را مییابد و با آموزههای منطق، وجودشناسی و معرفتشناسی وابستگی متقابل دارد. فصل سوم با عنوان »منطق: معنا در زبان، ذهن و علم« تلقی هوسرل را از منطق محضبررسیمیکندوپیشبینیاوراازمعناشناسی و فراریاضیات مطرح میکند. فصل چهارم را مؤلف »وجودشناسی: ذوات و مقوالت، ذهنها و بدنها« نامیده و دیدگاه های هوسرل در وجودشناسی مانند نظریۀ ذوات را بررسی میکند. فصول پنجم و ششم پدیدارشناسی نام دارد. تمرکز مؤلف در فصل پنجم با عنوان فرعی »دانش نوین در مورد تجربۀ آگاهانه« بر اول شخص آگاهی و ساختارهایی مانند حیث التفاتی، ساختار تجربه از زمان و مکان و اشیای فیزیکی و اطالع از سایر اشخاص اختصاص دارد. فصل ششم با عنوان فرعی »حیث التفاتی، روش و نظریه«بهکاوشدربارۀجزئیاتفنیترصورتبندی هوسرلازپدیدارشناسیاختصاصدارد.فصلهفتم با عنوان با تمرکز بر نظریۀ معرفت هوسرل، آموزۀ او در دربارۀ شهود یا تجربۀ بدیهی را طرح میکند. فصل هشتم به طرح دیدگاه های هوسرل در اخالق و فصل نهم به ارزیایی میراث هوسرل میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.