معرفت شناسیونفس شناسیکانت:

ترابط و تعامل اسماعیل سعادتی خمسه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی چاپ اول: ‪507 ،1394‬ صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

اسماعیل سعادتی خمسه در این اثر میکوشد ضمن نشان دادن تعامل بین معرفتشناسی و نفسشناسیدر»نقدعقلمحض«اثرسترگکانت،به توضیحوتحلیلدرونمتنیوسازگارییاناسازگاری این ترابط و تعامل، مبانی و مؤلفه های تشکیل دهندۀ آنباتعالیمایدئالیسماستعالییکانتبپردازد.بنابراین میتوانگفتکتاب»معرفتشناسیونفسشناسی«، آرا و اندیشه های کانت در موضوعاتی نظیر شناخت انسان، ایدئالیسم استعالیی، روان شناسی استعالیی، خودادراکی محض، جوهریت، بساطت و تشخص نفسراتحلیلوارزیابیميکند.مؤلفدلیلشرابرای نگاه و موضع صدراییاش چنین عنوان میکند: »تا کنون بر این باور هستم که فلسفۀ صدرایی یا حکمت متعالیه، چه از حیث اصول و مبانی هستیشناختی و چه از حیث روش، واقع گرایانه ترین نوع فراروی از سوبژکتیویسم به معنای عام کلمه را معرفی و در معرض داوری قرار داده است. ص «38 کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست با عنوان »مسئلۀ شناخت« مشتمل بر دو فصل است. فصل نخست با عنوان »گسترۀ شناخت« از دو عنوان فرعی دیگر تشکیل شده که عبارتاند از کانت و حدود شناخت و مالصدرا و علم حضوری. فصل دوم این بخش »ایدئالیسم استعالیی« نام دارد و از هفت عنوان تشکیل شده که برای نمونه می توان به انقالب کپرنیکیکانت،نمودوپدیدار،ایدئالیسماستعالییدر برابرمواضعفلسفیدیگر،ردیههایکانتبرایدئالیسم اشاره کرد. مؤلف بخش دوم را »نسبت نفسشناسی ومعرفتشناسی«نامیدهاست.اینبخشمشتملبر دو فصل دیگر است. سعادتی خمسه ابتدا در فصل نخستبهنحونسبتامبسوطیبهموضوعروان شناسی استعالیی در نه بخش میپردازد و سپس در فصل دوم با عنوان »خودادراکی کانتی و علم حضوری« موضوع ادراک نفسانی و علم حضوری و فراروی ازسوبژکتیویسمکانتیوغیرکانتیرابررسیمیکند. بخش سوم با عنوان »نفس در مقام ظرف معرفت یا نقِد نقِد علمالنفس فلسفی« از دو فصل عمده با نام های جوهریت نفس و بساطت و تشخص نفس تشکیلشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.