امامحسین در آینۀ قلم

پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی )پارسا( اطالعات چاپ اول: 1396 دورۀ دو جلدی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب »امامحسین در آینۀ قلم: معرفی منابع پیرامون امامحسین «(ع) منابع اطالعاتی موجود دربارۀ امام سوم شیعیان را جمعآوری و معرفی کرده است. این منابع شامل کتابها، مقالهها، پایاننامهها، مدخلهای دانشنامههای مرتبط با امامحسین)ع( میشود که بهنحوی با قیام، یاران و نزدیکان آن حضرت و نیز عزاداریها، اشعار و هنرهای عاشورایی مرتبط است. این اثر دو جلدی

موضوعاتشراذیل61عنوانطبقهبندیکردهاست.

جلدنخست11عنوانرادربرمیگیردکهعبارتاند از: کتابشناسی و مجموعههای کلی، زندگینامۀ امامحسین)ع(، قیام حسینی، قیام حسینی- قیام توابین و مختار، قیام حسینی- نقش زنان در عاشورا، شخصیت های عاشورایی، شخصیت های عاشورایی-امامسجاد)ع(،شخصیتهایعاشوراییحضرتزینب)ع(،شخصیتعاشورایی-ابوالفضل عباس)ع(،شخصیتهایعاشورایی-مسلمبنعقیل، مقاتل. جلد دوم پنج عنوان دیگر را شامل میشود که بهترتیب عبارتاند از: شعر و هنر عاشورایی، عزاداری، معارف عاشورایی، ادعیه، زیارات و احادیث، کربال. در این اثر برای اکثر منابع چکیدهای نوشته شده است. چکیده یافتههای مهم یک اثر را به اختصار در انواعی مانند توصیفی، تشریحی، انتقادی ارائه کرده است. این چکیدهها با جملهای آغاز میشودکهتاحدبسیارینمایندۀمنبعاست.یکیاز نکات مثبت این اثر در انتهای جلد دوم ارائۀ نمایه ای از پدیدآورندگان، عناوین، ناشران، نشریات، عناوین پایاننامهها و نمایۀ موضوعات است. با مراجعه به این نمایه ها که بهصورتی روشمند براساس حروف الفبا تنظیم و ضمیمه شده اند، بهآسانی می توان منابع مورد نظر را یافت. در هر مدخل پس از سرشناسه، عنوان قرار گرفته و اگر اثری عنوان فرعی داشته باشد، پس از عنوان اصلی آمده است. پس از آن مشخصات کتاب شناختی اثر شامل تعداد و شمارۀ جلد، محل نشر، ناشر، تعداد صفحه، زبان، شمارگان، قطع، نوع جلد و بها ذکر می شود و پس از آن فهارس، منابع، کتابنامه، عکس و نمودار و دیگر ملحقات کتاب ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.