در فصیلت نقد

علیرضا خانی اطالعات چاپ اول: 1396 دورۀ دو جلدی- جلد دوم

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب»درفضیلتنقد«گزیدهایازیادداشتهای علیرضا خانی سردبیر روزنامۀ اطالعات است که در فاصلۀ سالهای 95-93 نگاشته است. مقاالت این اثر در چهار بخش کلی فرهنگ، جامعه، اقتصاد و توسعه، و همچنین سیاست طبقهبندی شده است. میتوان گفت با این که نوشتارهای کوتاه این اثر هر کدام ماهیت و موضوع مستقلی دارند اما رشتهای آنها را به یکدیگر پیوند میزند. این دغدغۀ مشترک و پیونددهندۀ تمام مقاالت این اثر را میتوان چنین توصیف کرد: »بازگشت و کاویدن ریشههای مسائل و مصائب داخلی در درون و جستن مشیها و منشها و رفتارها و کردارهای ناسنجیده و نامدبرانه خود و نیز قائل شدن به نقش عوامل و علل حقیقی و ملموس و قابل اندازه گیری و قابل اثبات در به وجود آمدن رخدادها بهجای تن سپردن به عوامل موهوم و فرضیوفریبندهوتوطئهاندیشانه.«دربخشنخست باعنوان»فرهنگ«بهموضوعاتیچونسالمت،سبک زندگی و تبلیغات ماهوارهای، ارزشها و لرزشها، آزمون، روزنامهنگاری و روزنامهخوانی، وندالیسم فرهنگی،شهرنشینیوشهروندی،آموزشوپرورش ما را به کجا می برد؟ دانشگاه و سقوط علم و اخالق پرداخته شده است. بخش دوم »جامعه« نام دارد و برخی از مقاالت این بخش عبارتاند از: عالج واقعه، سوداگری با سالمت مردم، امنیت روانی، اعتیاد زنانه، نشانهگیری،حرمتقانون،مشارکت،هشدار،رویایی درام، مقابله با فساد، پیشرفت واقعی، بیگانه گرایی از منظری دیگر، جبر یا اختیار، امنیت در دو سطح، رشد آسیبهایاجتماعیدرسایهاعمالسلیقههایفردی، بازگشتبهاصول،حقتنفس.بخشسوماثر»اقتصاد و توسعه« نامیده شده است و مؤلف به مباحثی چون یارانۀنقدی،دشمنشناسی،بحرانآب،کرامتکارگر، رسم اسراف، منافع ملی، نابرابری، اقتصاد مقاومتی، ساخت ایران، پارادوکس مالیات و سود و زیان صنعت خودرو پرداخته است. بخش آخر با عنوان »سیاست« بر مباحثی چون تروریسم، ایدئولوژی، فساد، اسالم رحمانی، اسالم رعبانگیز، هشدارهای پسابرجام، سانترالیسم،سرمایهملی،آغازعصرنئوپوپولیسم،تأملی دربابوظایفحاکمیتیدولتتمرکزکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.