پیوند ادب و سیاست

علی اکبر امینی اطالعات چاپ اول: 1395 576 صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

کتاب »پیوند ادب و سیاست« مشتمل بر سه بخش است که مؤلف آنها را با نامهای مقاالت، در شناخت دولت و نقد کتاب از یکدیگر تفکیک کرده است.بخشنخستبانام»مقاالت«بهادبیاتسیاسی اختصاصیافتهومحوراکثرشانشاهنامهاست.مؤلف در پیشگفتارش تأکید ویژهای بر دو مقالۀ »رستم و اسفندیار« و »عشق و سیاست در منظومۀ فکری موالنا« دارد. در بخشی از مقالۀ رستم و اسفندیار آمده است: »نخستین تخم تراژدی را گشتاسب و اسفندیار میپاشد. گشتاسب پادشاهی است سالخورده و دلسپردۀقدرتکهتختوتاجچنانبرایشلذتآور است که حاضر نیست به هیچ قیمتی آن را به پسرش اسفندیار بسپارد. ص «164 برخی دیگر از مقاالت این بخش عبارتاند از: سیاست اخالقی و اخالقی شدن سیاست، چگونه واژگان بازیچۀ دست سیاست می شود؟ تساهل و جامعۀ مدنی، مصدق و حلقۀ اقبال ناممکن، نگاهی به روزنامهنگاری در ایران تا پایان زمامداری مصدق، پیوند دین و دولت، خرد و مکاشفه از نظر کانت. بخش دوم با عنوان »در شناخت دولت« شامل مقاالت سیاسی است که پیشینۀ آنها از مقاالت ادبیبیشتراست.اینبخشمشتملبراینهشتمقاله است: در مفهوم دولت، عناصر تشکیل دهندۀ دولت، تطورمفهومدولتدرفلسفۀسیاسی،دولتدراندیشۀ سیاسی، دولت در نظام وابستگی، گسترش حوزۀ اقتدار دولت، دولت و فقر و توسعه، دولت و اقتدار و آیندۀ آزادی. بخش سوم به »نقد کتاب« اختصاص دارد. هستۀ مرکزی آثاری که مؤلف برای نقد برگزیده است اندیشه، ادب، سیاست و عرفان است. عناوین فصل پایانی کتاب را این عناوین تشکیل میدهند: حافظ اندیشه، چهار مقاله دربارۀ آزادی، ریشههای اجتماعی و دیکتاتوری و دموکراسی، فهم نظریه های سیاسی، یونگ و سیاست، موانع توسعۀ سیاسی در ایران، دموکراسی: پیشفرضها و ابزارها، پریدن از قفستنگاسطورهها:جامعۀبازودشمنانآن،جهان به کجا می رود؟ ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب، جامعه شناسی و تحوالت ارزشی، نقش عراق در شروع جنگ، پایان سیاست و واپسین اسطوره،ماجراهایجاوداندرفلسفه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.