نظریۀ عمومی عشق

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

انسان محفوظ بماند و هم عشق موجب تعالی و رهایی شود. شرح پلهپلۀ این تعالی و این رهایی براساس آموزۀ اخالق عشقورزی و شرایط و تأثیرات آن و کیفیت نتایجی که به بار می آورد، ماجرایی است که در کتاب »اخالق عشق ورزی کی¬یرکگارد: فرمان¬های الهی و تعهدات اخالقی«، با دقت و در طی سرفصلهای این اثر توضیح داده شده است. این کتاب در 376 صفحه و سیزده فصل به زبان انگلیسی نگاشته و در سال 2015 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ و منتشر شده است. ‪A General Theory of Love‬

نویسندگان این کتاب سه تن از روانشناسان و صاحبنظران برجستهاند که هر یک بیش از بیست سال سابقۀ تدریس و پژوهش دربارۀ مسائل روحی و روانی انسان را داشتهاند. آنها با این کارنامه بهسراغ موضوعی آمدهاند که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده و آن معادلهای دو مجهولی در عرصۀ عشق و رابطه آن با انسان است. در مجهول اول هنوز ثابت نشده که عشق مسئلهای فیزیکی و مرتبط با ساختار جسمی انسان است و البته منظور از جسم، پیچیدهترین بخش آن یعنی سلولهای مغزی، عصبها و نورونها و هورمونها بهمثابۀ رابط میان این سیستم. بسیاری از نورولوژیستها و روانپزشکان درحالحاضر عشق را عارضهای میدانند که با ساختار فیزیکی انسان تناسب دارد و دنبال مکانیابی نوروفیزیکی آن در مغز میگردند. حدس و گمانها و تئوریهای زیادی نیز در این زمینه مطرح شده است. این یک مجهول. مجهول دوم مربوط به عوامل دیگری است که خارج از چارچوب فیزیک انسان مطرح میشود و بسیاری بر این عقیدهاند که عشق را نباید از درون ساختارهای فیزیکی جسم انسان بهعنوان یک عارضه استخراج کرد، بلکه یک موهبت و چیزی است که فراتر از زندگانی مادی برای انسان و بسیاری از جانداران، منشأ ارتباط متعالی و حس و حالی مابعدالطبیعی است. در تاریخ فرهنگ اسالم و ایران هم همین دیدگاهها وجود داشته و باآنکه عشق همیشه مفهومی عرفانی پنداشته شده و از این دیدگاه بسیار محل توجه بوده، کسانی مانند ابنسینا به عارضههای جسمانی عشق بسیار توجه کرده و آن را بیماری دانستهاند. ابنسینا در کتاب قانون که اثر طبی او است، دربارۀ این عارضهها سخن میگوید و از جمله خشک شدن دهان، بیاشتهایی، نامنظم شدن ضربان قلب و تند شدن نبض را برخی از عارضههای آن میداند و در همین حیطه به دنبال دلیل اصلی میگردد. پس این دیدگاهها مسبوق به سابقهای عظیم در تاریخ است اما حقیقت آن است که این مسئله هنوز حل نشده و نویسندگان کتاب »یک تئوری عمومی برای عشق«، معتقدند که نباید این مفهوم را تا حد عارضهای جسمی تقلیل داد. آنها از ایدۀ استعالیی عشق هواداری میکنند و معتقدند آنچه نورولوژیستها و روانشناسان تجربی و روانپزشکان حرفهای در عرصۀ مغز و هورمونها و عارضههای جسمانی آن که میتواند در هنگام عشق مشاهده شود را برجسته می سازند، از حقیقت آن غافلاند. این ایدهها نمیتواند آن حقیقت را توضیح دهد. رابطۀ میان یک مادر با کودکش یا از جانگذشتگی بسیاری از انسانها یا جانداران دیگر برای کسانی که دوستشان میدارند و عاشقشان هستند، این فرضیات علمی را به سختی دچار چالش میکند. بهگمان نویسندگان، مفهوم عشق را باید در محیطی فراتر از دادههای جسمانی و تغییرات فیزیکی پیدا کرد. بهاینترتیب، بهمانند فیلسوفان ثنوی، انسان دارای روح مجزا و مؤثری نیز هست و عشق، خود یکی از دالیل اثبات وجود و حضور این روح معظم و جانبخش است که حقیقت انسان در آن تجلی پیدا میکند.

بااینحال میتوان از بسیاری از دستاوردهای نورولوژیستها، جراحان مغز، روانپزشکان و شیمیدانانی که دربارۀ دی ان ای و هورمونها تحقیق میکنند بهره گرفت تا دانسته شود چرا تأثیر عشق بر انسان تا این حد گسترده است و چرا انسانها همچون موجوداتی ناگزیر بی آنکه گاهی ارادهای داشته باشند، در مقابل آنچه بدان عشق میورزند، خود را نفی میکنند و از خود تهی میشوند و به یک معنا مسلوب و ایبسا مصلوب شوند. کتاب یادشده در 274 صفحه تألیفشده و انتشارات وینتیج در سال 2015 این اثر را چاپ و منتشر کرده است.

‪by Thomas Lewis (Author),‬ ‪Fariamini(author), Richard Lannon(author)‬ ‪Publisher: Vintage‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.