اخالق عشق¬ورزی کی¬یرکگارد: فرمان¬های الهی و تعهدات اخالقی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

‪Kierkegaard's Ethic of Love:‬

درطول تاریخ، عرفا و متألهان عشق را بیش از هر گروه دیگری، ستودهاند و دربارۀ آن سخن گفتهاند. آنان ذات جهان و حقیقت آن را براساس آموزۀ عشق درک و تفسیر میکنند و بر این باورند که نه تنها انسان، بلکه کل خلقت برای تحقق عشق بهوجود آمده است. آنچه ما بهعنوان جاذبه و قوانین و پیوندهای عالم میشناسیم، از نظر آنان کششهای عاشقانه و انجذابی است که از درون و ذات پیوندها ایجاد میکند تا هستی به پیش رود.

بر اساس این دیدگاه و نظریه، اگر عشق نباشد، همه چیز از هم میگسلد و جهان زوال مییابد. اما انسان بهطورخاص، بیشتر از همه موجودات جهان مظروف عشق است. ظرفی است که سرشار و لبریز از عشق شده و این بیخودی و از خودبیگانگی نیست؛ جستوجوی ناگزیر انسان در پی خویشتن است. یکی از بزرگترین متألهان فلسفه و معنویت اروپایی و شاید در کل طول تاریخ بشر، کی¬یرکگارد است. او با شور و اشتیاقی سخن میگوید که ناگزیر، آموزههای عاشقانه را بازتاب میدهد. سخن او و کتابهای او بیان یک مطلب بیش نیست: جستوجوی رهایی و عشق به خدا و خود و دیگری و هرچه میتوان بودونمود آن را حس کرد یا تخیل کرد.

اما عشق برای کی¬یرکگارد و هواداران نظریات او، تنها منشأ اشتیاق و برافروزنده آتشی گرمابخش نیست، بلکه امری است با الزامات اخالقی بسیار ظریف و قوانین و رابطههای پیچیده و باریکتر از مو. پس الزم است این الزامات اخالقی هم بهدرستی دانسته شود و هم به کمال رعایت شود تا هم آدمیت

‪Divine Commands and Moral Obligations‬ ‪by C. Stephen Evans (Author)‬ ‪Publisher: Oxford University Press‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.