عشق و اخالقیات مسیحی )سنت، نظریۀ و جامعه(

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

چنانکه میدانیم، عیسیمسیح پیامبرمهربانی و در دین او، عشق و مهربانی مبنای روابط انسانی وبهنوعی بنیان تعامالت اجتماعی است. از مهم ترین فرمانهای آیین مسیحیت این است که آنگونه که خود را دوست میداری همسایهات را دوست بدار و حتی به دشمنانت عشق بورز. اما این عشق دقیقا چیست و این مهربانی در چه حدودی تعریف میشود؟ آیا تعریف این عشق، نسبی و از فرد به فرد در جوامع انسانی متغیر است و یا امری مطلق و دارای حدود و چارچوب مشخص است؟ آیا این مهربانی در ذات و جوهر انسان قرار داده شده و یا امری اکتسابی است که طی تعالیم و تمرینات روحی و معنوی بهدست میآید؟ این پرسشها و سؤاالت بسیاری از این دست،

¬ پرسشهایی است که متألهین و عالمان بزرگ آیین مسیح، از ابتدای تاریخ این دین تا به امروز در تالشاند که برای آن پاسخی بیابند و گرهی از این ابهامات بگشایند. در این کوشش طوالنی، مکاتب گوناگون فکری و معنوی پدید آمده و نظریات رنگارنگ و متفاوت در این زمینه ارائه شده است. در چند دهۀ اخیر، دانشجویان و استادان االهیات مسیحی، کوشیدهاند تا به درکی درست و دامنهای مشترک از این پاسخها دست یابند و محدودهای واحد برای پاسخگویی به این سؤاالت اساسی بهدست آورند.

کتاب »عشق و اخالقیات مسیحی«، یکی از این تالشهاست که بهقلم دو تن از استادان برجستۀ االهیات مسیحی، پروفسور فردریک وی. سیمونز و دکتر برایان سی. سورلز نگاشته شده و مخاطبان خود را از میان طیف وسیعی از خوانندگان اعم از دانشجویان و پژوهندگان در زمینههای مربوطه و مخاطبان عام انتخاب کرده است. مطالب این کتاب به سه بخش تقسیم میشود: سرچشمههای اجتماعی و روانشناختی غرب در تعریف مفهوم عشق از چشمانداز مسیحیت، پرسشهای انتقادی و شبههبرانگیز مکتبهای منتقد مسیحیت دربارۀ این مفهوم، و سرانجام تأثیر و تأثر واقعیات اجتماعی از مفهوم عشق و مهربانی در دین مسیحیت. این سه بخش دربردارندۀ مطالب و تحقیقاتی کمنظیر و نو در این زمینهاند که با شیوهای جذاب و گیرا نگاشتهشده و مخاطب را به خوانش و تأمل هر چه بیشتر درباره موضوع وامیدارد. بخش اول این کتاب »سنت«، دارای شش فصل با عناوین زیر است: -1 تفسیر امر به عشق در متن جامعه؛ -2 تصور عشق: مسیحیان و یونانیان؛ -3 »دفاعیه«: عشق و آگاهی در اعترافات قدیس آگوستین؛ -4 میل به شادمانی و فضیلت اراده؛ رفع یک تناقض در االهیات فلسفی قدیس آکوئیناس؛ -5 کانت و آسیبشناسی مسئلۀ عشق؛

-6 کییرکگارد و کانت و عشق بهمثابۀ تکلیف. بخش دوم با عنوان »نظریه«، دربردارندۀ فصول هفتم تا سیزدهم کتاب حاضر است با عنوانهای:

-7 عشق غامض به خداوند؛ -8 یکدلی، شفقت و عشق به همسایه؛ -9 بخشش در خدمت به عشق؛

-10 عشق الهی بهمثابۀ قربانی کردن نفس؛ -11 سرخوشی و عشق مسیحی؛ -12 عشق مسیحی بهعنوان دوستی؛ -13 تکامل، آگاپه و تصویر خداوند: در پاسخ به طبیعتگرایان. بخش سوم کتاب »عشق و اخالقیات مسیحی« با عنوان »جامعه«، دربرگیرندۀ فصول چهاردهم تا بیستویکم است که در سطور بعدی به عناوین آن اشاره خواهیم کرد: -14 عشق، عدالت و قانون؛ -15 عدالت در سالمت جهانی: عشق بهعنوان سیاست متحول کننده؛ -16 عشق در جایگاه اخالق جنسی در مسیحیت؛ -17 مراقبه در عشق و خشونت؛ -18 عشق به طبیعت: اخالق زیستمحیطی در مسیحیت؛ -19 عشق دو گانه و پلورالیسم مسیحی؛ -20 عشق به همسایه در سنت یهودی؛ -21 عشق به همسایه در گفتمان اسالمی. این کتاب در 408 صفحه به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2016 انتشارات دانشگاه جورج تاون آن را چاپ و منتشر کرده است.

‪Love and Christian Ethics‬ ‪(Tradition, Theory, and Society)‬ ‪Frederick V. Simmons, Brian C. Sorrells‬ ‪Publisher: Georgetown University Press‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.