تجلیل از عزت اهلل فوالدوند

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

در نشست رونمایی از کتاب ارجنامه استاد عزتاهلل فوالدوند نیز دکتر حسین معصومی همدانی گفت: در زمان این 38 سال گذشته تحوالت بزرگی در جامعه رخ داده است. در حوزه اندیشه، گروههای مرجع عوض شدهاند و قبل از انقالب کتابهای مرجع عمدتا کتابهای شعر بودند در صورتی که اگر به کتابهایی که بعد از انقالب منتشر شده است توجه کنید، تفاوت بسیار زیادی کردهاند. زبان بیان فکر به همانی که باید باشد تبدیل شده است و از زبان ادب به زبان رویکرد تقلیل پیدا کرده است. وی یادآور شد: در این فضا عمده آنچه فوالدوند ترجمه کرده است هر چند بسیاری از آنها تخصصی بوده اما با تسلط بر زبان مبداء و مقصد، متون را به صورتی ترجمه کرده است که هر خوانندهای از خواندن عمده این کتاب ها دست خالی بر نمیگردد. کتابهایی مانند آثار بریان مگی، آیزابرلین، هانا آرنت و کارل پوپر آثاری است که استاد فوالدوند آنها را ترجمه کرده است. دکتر رضا داوریاردکانی نیز گفت: از سال 1335 مترجمان بزرگی از جمله استاد فوالدوند ظهور کردند که آثار بسیار خوبی را با علم و تعمق در فلسفه و زباندانی یعنی هم زبان متنی که ترجمه میشود و هم زبان فارسی، به ترجمه پرداختند. من به تجربه شهادت میدهم که ترجمه کار بسیار دشواری است و کاری که دکتر کاویانی کردهاند گاهی مایه اعجاب است. این استاد دانشگاه تهران ادامه داد:

دشواری ترجمه در حوزه فلسفه باعث میشود که مترجم دارای ویژگیهای خاصی باشد، در حالی که فوالدوند به ترجمه در حوزه آثار فلسفی دست زد که متنهای ترجمه شده بسیار روان بود و باید گفت تنها مترجم آگاهی مانند استاد فوالدوند میتواند از عهده چنین کاری برآید. فوالدوند فیلسوف به معنای معنوی و لغوی لفظ است و من

امروز اینجا آمدهام که به ایشان ادای احترام بکنم. حجت االسالم داوود فیرحی نیز گفت: ترجمه به مثابه نوعی فلسفیدن یا تفکر است. ترجمه فلسفه و نقش ترجمههایی که فوالدوند در اندیشه سیاسی در ایران معاصر دارند بسیار زیاد است. در آثار ایشان دو عبارت یکی کلمه فلسفه و دیگری بحث در حوزه سیاست به کرات بیان شده است. وی افزود:

اکثر ترجمههای ایشان در حوزه فلسفه سیاسی است. ایشان به ویژه به مفهوم آزادی در کتابهای خود پرداخته است. در واقع این کتاب ها به نوعی حکایت از عالیق مرکزی استاد دارد. کتاب آزادی، قدرت و قانون نوشته نویمان ویژگیهایی دارد که به بحث و پژوهشیهای ما کمک میکند. در این کتاب برای اولین بار است که آزادی به جای اینکه در برابر قدرت باشد تولید کننده قدرت سیاسی است. در طول تاریخ همواره آزادی در برابر قدرت بوده است. به طور مثال از زمان مرگ فتحعلی شاه تا انقالب مشروطه و انقالب اسالمی و تاکنون یکی از محوریترین بحثهای جامعه ما بحث آزادی قانون بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.