کاربرانتکنولوژیمنفعلنیستند

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

سمینار اخالق و فناوری در آمفی تئاتر انجمن فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

رحمان شریف زاده در مورد آرای التور، به خصوص نظریه کنشگر- شبکه او و نسبتی که با اخالق فناوری برقرار میکند سخنرانی کرد. وی در ارائه مقاله خود گفت: برنو التور، تکنولوژی را واسطه میداند یعنی کنشگری که صرفا انتقال دهنده یا انجامدهندة چیزی نیست بلکه خود، برمیسازد، تغییر میدهد و دیگر کنشگران را به موجودات دیگری تبدیل و ترجمه میکند. وی افزود: ما در این مقاله بر اساس سه معنای وساطت نزد التور، از سه معنای اخالقیبودنتکنولوژیسخنگفتتیم.بهعبارتیدیگر از این بحث کردیم که تکنولوژی به سه معنا میتواند با اخالق مرتبط شود. مهدی خلیلی دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری دانشگاه شریف به نقش فناوری در بحران مراقبت پزشکی پرداخت و تالش کرد راهی برای غلبه بر آن پیش روی مخاطب قرار دهد. وی گفت: در این مقاله در پی آنم که به بررسی بحران مراقبت در پزشکی مدرن بپردازم، بحرانی که طبق آن نیازهای وجودی بیماران تامین نمیشود. من در ابتدا یک پیشنهاد ارائه شده برای حل این بحران را بررسی میکنم. این پیشنهاد پزشک فضیلتمند است. سپس استدالل خواهم کرد که نقش تکنولوژیها در ایجاد بحران مراقبت پررنگ است و پیشنهاد اخیر این نقش را نادیده انگاشته است، لذا باید به دنبال راه حلی بود که این نقش را نیز در نظر بگیرد. ابوطالب صفدری از دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری دانشگاه شریف به ارزیابی اخالقی وب سایتهای ایرانی از منظر نگرانیهای حریم خصوصی پرداخت و چهارچوبهای اخالقی برای برخی از آن پیشنهاد داد. وی در سخنان کوتاهی در معرفی مقاله خود گفت:

در سال های اخیر و با رشد چشمگیر فناوریهای اطالعات و ارتباطات )فاوا( شاهد ورود این فناوریها در جزئیترین بخشهای حیات اجتماعی و شخصی افراد هستیم. همین امر نیز باعث ایجاد نگرانیهایی جدی درباب مسائل مربوط به حریم خصوصی شده است. در این مقاله پس از بررسی انواع مختلف نظریاِت اخالقِی حریم خصوصی، همدلی خود را با یکی از نظریات متأخر و تأثیرگذار در این حوزه یعنی نظریۀ یکپارچگی بافتاری ابراز میکنیم. وی اظهارداشت: در این مقاله سپس در گام بعدی به بررسی وضعیت وبسایتهای ایرانی از منظر مسائل حریم خصوصی پرداختیم. در این مرحله با استفاده از افزونۀ گاستری نشان میدهیم که بسیاری از این وبسایتها به تعقیِب اطالعاتی و برخِط کاربران خود میپردازند، و این در حالیست که هیچ کدام از آنها هیچ نوع سیاست یا اطالعرسانی شفافی دربارة مسائل حریم خصوصی ندارند، حال آنکه تمام همتایان این وبسایتها در کشورهای دیگر مواضع خود را در قبال این مسئله به طور کاملی روشن کردهاند. در گام بعدی با استفاده از چهارچوب نظری مشخص شده در گامِ اول، و تمرکز بر دومین وبسایت پرارجاع ایرانی یعنی فروشگاه مجازِی دیجیکاال، یک چهارچوِب اخالقی برای آن پیشنهاد میدهیم. حسین تاجمیر ریاحی دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری دانشگاه شریف درباره چالشهای اخالقی که پیش روی توسعه علوم و فناوریهای اعصاب قرار داد صبحت کرد. وی در ارائه مقاله خود تصریح کرد: »اخالق نورو neuro) (ethics حوزهای نوظهور از اخالق علم و فناوری است که به پیامدهای اخالقی و اجتماعی پیشرفت و کاربست علوم و فناوریهای اعصاب میپردازد. وی افزود: در این مقاله پس از معرفی این حوزه و بررسی تعاریف ارائه شده از آن به مسائل مطرح در آن که به دو دسته اخالق عصب شناختی و عصبشناسی اخالق تقسیم میگردند خواهیم پرداخت. شاخه اخالق عصبشناختی خود شامل پرسشهایی درباره تاثیرات روشهای نوین تصویربرداری مغزی و بهسازی سیستم عصبی انسان میگردد. یاسر خوشنویس دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیگر سخنران این سمینار بود که درباره مقاله خود که یکی از معدود مطالعات جامعهشناختی تکنولوژی در ایران است با عنوان »به سوی جامعه شناسی اخذ و انتقال تکنولوژی: موردکاوی عباس میرزا قاجار و اصالح قشون« به ارائه سخن پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.