گوناگوني اخالق فضيلت

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

موضوع اخالق فضيلت، البته از ادوار بسيار كهن و در فلسفة باستان هم مطرح بوده و درحقيقت همواره براي ابناي بشر جذابيت داشته و ارزشهاي مسلم و مهمي در آن نهفته بوده است. آنچه امروزه تحت اين عنوان مطرح ميشود، به يك معنا؛ طرح دوباره و احياي همان مباحث كهن است. نمونة بارز اين مباحث همان است كه در اخالق كانتي به دقيقترين و مضبوطترين شكل شاهد هستيم.

كتاب »اخالق فضيلت« به چند بخش تقسيم شده: ـ مباحث انتقادي در باب اخالق فضيلت. ـ تالشها و پژوهشهاي اوليه درخصوص اين موضوع. ـ طرح ديدگاههاي مثبت دربارۀ اخالق فضيلت. ـانتقادهاي جديد درخصوص بازطرح و احياي موضوع. ـ و سرانجام، رساالت تئوريك، نظريهپردازانه و بلندپروازانه دربارۀ اخالق فضيلت. اما يكي دو نكتة مختصر دربارۀ ويراستاران محقق و انديشمند اين كتاب هم بدانيم.

راجر كريپس، استاديار فلسفه است در كالج سنتآن، كه دانشكدهاي است وابسته به دانشگاه استنفورد. او ويراستار آثار ديگري بوده است، ازجمله: ـ »چگونه زيستن؛ رسالههايي دربارۀ فضيلت. ـ »سودمنديها«. ـ »مكتب اصالت نفع« اثر جي. اس. ميلز.

مايكل اسلوته، دكتر فلسفه و استاد همين رشته در دپارتمان فلسفة دانشگاه مريلند است. او نويسندۀ مقالههای متعدد و چند كتاب مهم و معروف در همين موضوع است: ـ »از اخالق تا فضيلت«. ـ نويسندۀ مشترك كتاب »اخالق كانتي«، »اخالق فضيلت« و »مكتب اصالت نتيجه«، به همراه مارسيا بارون و فيليپ پتي.

منتقدان و كساني كه به تجزيهوتحليل اين كتاب پرداختهاند، آن را كتابي پرمايه خوانده و شايستة وصف »مدرن كالسيك« در حوزۀ اخالق فضيلت قلمداد كردهاند. يكي از نقدنويسان، آن را كتابي سرشار از معاني و مفاهيم براي تكامل اخالقي بشر در روزگار مدرن و پسامدرن خوانده و توصيه كرده است كه محققان رشتة فلسفه و فلسفة اخالق مباحث و پرسشهاي اين اثر را بهصورت جدي بسط داده و با گسترش آن به تعميق و ترويج اخالق فضيلت در روزگار معاصر بپردازند، زيرا هيچ عصري، چنين شايسته و درعينحال نيازمند اين موضوعها و مباحث نبوده است. مطالب كتاب، براساس فهرست عبارت است از:ـ مقدمه ـ فلسفة اخالق مدرن ـ اخالقمداري در شرايط عجيب ـ شيزوفرني تئوريهاي اخالقي مدرن ـ قديسين اخالقگرا ـ سيطرۀ خير بر ديگر مفاهيم ـ سرشت فضايل ـ فضيلت و عقل ـ فضايل و مفسدهها.

تنوع يا گونهگوني اخالق فضيلت، اثري است كه انتشارات معروف مكميالن در 3520 صفحه منتشر كرده است. نويسندگان اين كتاب جمعي از متفكران و محققان حوزۀ فلسفه و اخالقاند و جملگي در زمرۀ شناختهشدگان اين رشته محسوب ميشوند. ديويدكار، جيمز آرتور و كريستيان كريستجانسن، ويراستاران كتاب بوده و خود نيز مقاالتي در اينباره دارند.

كتاب تنوع اخالق فضيلت، در واقع شاخههاي روبهگسترش موضوع يا دانش اخالق فضيلت در روزگار معاصر را محل توجه و تحقيق قرار ميدهد. درعينحال، ريشههاي باستاني آن را در فلسفة كهن و كالسيك يونان ميكاود. ريشهها و سرچشمههاي همة مباحث مذكور را به ارسطو بازميگردانند. نويسندگان، عقيده دارند كه فلسفة مدرن، خاستگاهي عميق در انديشه و حكمت استادان سلف دارد.

خاستگاه اصلي فلسفة مدرن اخالق فضيلت در شكل امروزين آن، به فالسفه و متفكران برجستهاي چون آكوئيناس، هيوم، نيچه، هگل، ماركس، كنفسيوس و الئوتسه باز ميگردد. همچنين، تأثير و نفوذ اين شاخة فلسفي را بر علومي همانند روانشناسي، جامعهشناسي و االهيات بررسي و محل مداقه قرار داده، و كاربردهاي آموزشي و حرفهاي و پژوهشي آن در زندگي عملي و روزمره را نيز واميكاوند. نتيجه آنكه اخالق فضيلت داراي شاخههاي متنوع و گوناگوني است و تدريس آن به داليلي كه در متن كتاب )و در يكي از مقالهها به تفصيل بيان شده است( در تمام رشتههاي دانشگاهي الزم ميآيد. ـ جيمز آرتور، مشاور و جانشين رئيس و استاد مديريت و آموزش شهري در دانشگاه بيرمنگام است. او رئيس بنياد Jubilee براي فضيلت و شخصيت است. آثار متعدد دارد. از جمله: دستورالعمل اجتماعگرايانة آموزش: آموزش جمعي )منتشر شده در سال /(2001 آموزش باشخصيت )چاپ سال (2003 ـ ديويدكار، استاد ممتاز دانشگاه ادينبورو و استاد اخالق و آموزش در دانشگاه بيرمنگام است. آثار او اعم از: مقالهها و كتابهاي فراوان و پرتعداد است. موضوعات محل توجه او، در باب اهميت هنر و ادبيات در امر آموزش و نقش ادبيات و هنر در تعالي و تعاليم اخالقي است. كتاب تازۀ او با عنوان: »چشماندازهايي در قدرشناسي و سپاسگزاري«، در سال جاري (2016) منتشر شده و مورد توجه خوانندگان و منتقدان فراواني قرار گرفته است: ـ كريستيان كريس جانسون، هم دكتر در فلسفه و تعليم و تربيت، و استاد آموزش و فضيلت اخالقي در دانشگاه بيرمنگام است. حوزۀ پژوهش و تحقيقات كريس جانسون غالبا مطالب ميانرشتهاي فلسفة اخالق، روانشناسي اخالق، و آموزش اخالق است. واپسين اثر او: »آموزش شخصيت در فلسفة ارسطو« نام دارد كه سال گذشته (2015) به چاپ رسيد.

اين كتاب در مجلة فلسفه و اخالق، بهعنوان يكي از كتابهاي اثرگذار دانشگاهي معرفي شده و از حيث تنوع و تازگي مباحث به آن توجه شده است. مطالب كتاب »تنوع اخالق فضيلت« براساس فهرست آن چنين است: ـ گوناگوني اخالق فضيلت/ روبرت. سي. روبرتز. ـ كدام گوناگوني در اخالق فضيلت؟/ جوليا آناس. ـ در برابر آرمانگرايي اخالق فضيلت/ هاوارد. جي كورزر. ـ اخالق فضيلت در قرون وسطا/ جان هالدين. ـ آيريس مرداك و تنوع اخالق فضيلت/ كزاد بانيكي. ـ اخالق فضيلت از منظر كنفسيوسي و دائوئيستي/ مِيسيم. ـ اخالق فضيلِت ارسطويي: طبيعتگرايي بدون مقياس/ جاناتان جيكوب. ـ مقولهبندي كاراكتر )شخصيت(؛ حركت فراتر از چارچوبهاي ارسطويي/ كريستين.ب.ميلر. ـ كنش انساني و خيرآفريني؛ خدا در اخالق فضيلت آكويناس/ ريچارد كنراد. ـ خيرهاي بهبوديافته؛ جامعهشناسي دوركيمي بهمثابة اخالق فضيلت/ فيليپ. س. گورسكي. ـ روانشناسي عميق يودايمونيا و فضيلت: تعلق، وفاداري و كورتكس قدامي مغز/ بالين. جي. فاورز.

ـ فضيلت، خير عام، خير مشترك و تعالي نفس/ كانديس ولكر. ـ افالتون و ضرورت تقليد و عادتسازي براي رشد فضيلت/ مارك. اي. جوناس. ـ حفظ فضايل بهواسطة حفظ روابط صحيح؛ مطالعة موردي يك پروندۀ پزشكي/ جاستين، اوكلي. ـ تا زماني كه با آن مواجه شويم!؛ دوم شخص به عنوان ابژه/ اندروپين سنت. ـ فضيلت در شرايط بحراني/ اندروپين سنت. ـ فريبندگي سپهر زيباييشناسانة كرگلور/ كوين گري. ـ مسائل روانشناختي بازماندگان نسلكشي رواندا، تمايزات اخالقي/ لورابلكي. ـ آموزش خرد فضيلت/ ديويدكار.

‪Varieties of Virtue Ethics‬ ‪David Carr, James Arthur, Kristian Kristjansson‬ Macmillan

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.