جایزه دکتر داوری اردکانی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم سومین دوره جایزه دکتر داوری اردکانی با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در این مراسم اساتیدی چون سید محمدرضا بهشتی، احمد رجبی، شهرام پازوکی، حمید طالب زاده، علی اصغر مصلح، مالک شجاعی، شهین اعوانی، رضا سلیمان حشمت و حجت االسالم دعایی حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی شهر کتاب گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این جایزه شناسایی و کشف استعدادها در رشته فلسفه است تا معلوم شود چه کارهایي در این حوزه انجام میشود. به بیان دیگر شناسایی کارهای خوب یکی از مهمترین اهداف این دوره است. عالوه بر این تشویق دانشجویان و بررسی و ارزیابی وضعیت پژوهش و تالیف در کشور نیز از دیگر اهداف برگزاری این جایزه است. معاون فرهنگی شهر کتاب در پایان اظهار کرد: فراخوان شرکت در سومین دوره جایزه دکتر داوری اردکانی سال گذشته منتشر شد و از میان مجموعههای رسیده دو پایان نامه یکی به عنوان برگزیده و دیگری به عنوان پایان نامه تشویقی انتخاب شد. هیات داوران انتخاب عبارتند از سیدحمید طالب زاده، ضیاء شهابی، علی اصغر مصلح، دکتر صافیان، شهرام پازوکی و رضا داوری اردکانی. نتیجه این داوری ها به این شرح شد. پایان نامه برگزیده تعلق به احمد رجبی گرفت که استاد راهنمای وی، سیدمحمد بهشتی و مشاور آن طالب زاده بود. پایان نامه تشویقی هم به صبورا حاج علی اورک پور تعلق گرفت. دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم نیز در این مراسم در سخن کوتاهی با طرح سواالتی چون ما کجا هستیم را باید چهطور جواب داد؟ نوشته

و گفته ما را چه کسی میخواند و میشنود و چه حکمی دربارهاش میکند؟ گفت: چند روز قبل کسی به من گفت: »بدبختی ما این است که دنبال فلسفه میرویم«؛ ما این همه دنبال کنکور و رشتههای فنی-مهندسی و علمی میرویم و مقاله مینویسم، آیا آنها نمیتواند خطر اینکه دویست نفر یا هزار نفر که فلسفه میخوانند را دفع کند؟ یعنی سم فلسفه این قدر ملهک است که جلوی پیشرفت تاریخ را میگیرد؟ این همه دانشجوی علوم پایه، فنی-مهندسی و ... دارید، جبران کنید! ما دانشجوی با استعداد و فعال داریم که در استنفورد جایزه فیلدز بگیرد؟ )اشاره به زنده یاد مریم میرزاخانی(، آیا فلسفه ما را گمراه کرده است؟ فلسفه ما را از راه به در برده است؟

داوری اردکانی تاکید کرد: چند روز قبل یکی از دوستانم گفت: زمان شما بهتر بود. من هم گفتم: نه بهتر نبود! البته آنچه که ایشان گفت درست بود ولی من نسبت به وضع فلسفه خوش بین هستم. سی سال، چهال سال، پنجاه سال قبل اشخاص خوبی بودند ولی مثل دکتر رجبی و دکتر اورک پور را با این رسالهها نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.