شب دايرة المعارف بزرگ اسالمی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

دویست و نود و نهمین شب از مجموعه شبهای مجلۀ بخارا با همراهی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی، کتابفروشی آینده، و مجلۀ بخارا به شب »دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی« اختصاص یافت.

در ابتدای این مراسم، دکتر سید مصطفی محقق داماد، از خاندان فرهیختۀ سید کاظم بجنوردی یاد کرد و بیان داشت: کار

دایرۀ المعارف به دست یک نفر اهل همت انجام شد و آن از خانوادهای اصیل و شریف علم و ادب اسالمی جناب آقای محمد کاظم بجنوردی بود. خداوند به کاظم بجنوردی توفیق داد و از زندان که بیرون آمد پس از مدت کوتاهی در مسائل سیاسی و نمایندگی مجلس فعالیت داشت. اما زود دست از سیاست کشید و به

دایرۀ المعارف آمد و در گوشۀ اتاقی مشغول به کار شد. امروز تمثالها و عکسهایی که دیدید در کنار آقای بجنوردی مشغول کارند و به حمداهلل کار بزرگی در 22 دو جلد تحویل شده است. ترجمه به انگلیسی و عربی آن در حال انجام است. چندین دایرۀ المعارف در کنار این پژوهش و گردآوری از جمله: دانشنامۀ حقوق ایران، دانشنامۀ تهران بزرگ و .… در دست کار است.

دیگر سخنران این مجلس، دکتر صادق سجادی به دوران آغاز فعالیت خود در

دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی و نقش تربیتی این مرکز در مورد محققان جوان اشاره داشت و گفت: استاد محقق داماد در مورد تربیت جوانان سخن گفتند و این حقیقتی است که نمیشود انکار کرد. در دورهای که ما جوانتر بودیم و افتخار شاگردی اساتید بزرگی چون دکتر زریاب، دکتر زرین کوب، عنایت اهلل رضا، شرف الدین خراسانی را داشتیم، همین نگاه بر این مجموعه حاکم بود و امروز هم حاکم است. تدابیری که برای تشکیل کالسها و تربیت محققان اندیشیده میشود، همه در جهت تأیید سخنان دکتر محقق داماد است.

در ادامه این مراسم، دکتر اصغر دادبه از تأثیر فرهنگ ایرانی بر فرهنگ اسالمی سخن گفت. وی با اشاره به این نکته که بزرگترین دلیل بر اعجاز فرهنگ و زبان ما این است که دشمنان قسم خوردۀ این زبان، ایرانی بودند گفت: امروز باز شمشیرها علیه این زبان و فرهنگ آخته شده است، همگی باید بیش از پیش این مسئله را دنبال کنیم و بدانیم که بودیم و کجا بودیم. وقتی برنامه ریزیهای آموزشی ما به گونهای است که دانشجوی دکتری ادبیات نمیتواند حافظ را به درستی بخواند، مشخص است که فردا روز قرار است که چه اتفاقی بیفتد. اگر به آن سخن موال علی که انسان دشمن کسی است که نمیداند از دیدگاه دیگری بنگریم و بگوییم که دوست کسی است که میداند پس میتوانیم بگوییم که وقتی ندانیم چگونه میخواهیم دفاع کنیم یا نسبت به این موضوع مهر بورزیم. باور کنید بزرگترین وظیفۀ ما این است که فرزندانمان را با این متون که در ابتدا حافظ و سعدی و بعد فردوسی است آشنا کنیم. وگرنه باختهایم. به معنی واقعی باختهایم.

آخرین سخنران این مجلس سید کاظم موسوی بجنوردی بود که گفت: واقعیت این است که نخستین سؤالی که دیگران از من دارند این است که شما چگونه به فکر تشکیل این گروه دانشنامه افتادید؟ یکی از آنها این است که در ایران آن دوران که ما شروع به کار کردیم، آن تبی که امروزه برای دایرۀ المعارف نویسی در ایران هست، نبود. یکی کارهای آقای مرحوم مصاحبی بود و عشق و عالقۀ این مرد بزرگ در دو جلد که بسیار وزین منتشر شد و دیگری خدمات آقای یارشاطر که از چهرههایی است که من همیشه دوست داشتم و به او افتخار میکنم که یک خادم فرهنگ هست که جوانمردانه فرهنگ ایرانی را معرفی کرد. و کسانی که او را نمیشناسند و ارزش او را بیمقدار جلوه میدهند باید در عقل و خردشان تردید کرد. این کل تجربۀ ما بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.