فلسفه اسالمی و زبان فارسی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

دومین نشست نقد و بررسی متون فلسفی در زبان فارسی با عنوان »فلسفه اسالمی و زبان فارسی« با حضور حسین کلباسی اشتری، استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی، قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

کلباسی در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه باید بدانیم نگاه فیلسوف یا فلسفه به زبان از چه سنخی است؟گفت:بایدتوجهداشتکهنگاهفیلسوفبهزبان از چه سنخی است و اساسا ما چند نشانه توجه جدی و ماندگار اهل فلسفه به زبان از لحاظ تاریخی داریم که کمک میکند دریابیم موضع فلسفه به زبان چیست؟

وی با بیان اینکه اینکه از نوشتههای معروف کالسیک همچنان پایدار و جاویدان، رساله کراتولوس افالطون است که اهل فلسفه با آن آشنا هستند، افزود: این رساله گفتگوی سقراط با هرموگنس و کراتولوس است که همه اهالی فلسفه نیازمند خواندن چندین باره آن است. در این رساله مطرح میشود که آیا زبان و لفظ قراردادی است یا ازلی؟ در این رساله سقراط مطرح میکند که نفس، جنبه تکوینی داشته و اعتباری و قراردادی نیست و انسان آنها را کشف میکند. پورحسن دیگر سخنران این نشست نیز در ادامه با اشاره به فارسینویسی در فلسفه گفت: برخالف اینکه امروز به عربینویسی شهره هستیم، عربینویس نبودهایم. من در مقدمه »دانشنامه عالیی« که بنیاد حکمت صدرا چاپ کرد، عنوان کردم که این فهم نادرستی است که با رساله التفهیم ابوریحان و دانشنامه عالیی ابن سینا، فارسی نویسی ما شروع میشود. بنابراین بنا به دالیلی این دوران بسط فارسینویسی است و نه آغاز آن. جالب است وقتی ما به سهروردی و بابا افضل میرسیم، هر کدام سیزده رساله در فارسی نویسی دارند. حتی از نگاه لمن هم این موضوع به دور مانده و سید حسین نصر در نوشته مستقلی که

نظیر آن را نداریم، به این موضوع پرداخته است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پایان بنیامیه آغاز پارسینویسی است، گفت: به نظر میرسد که ما اگر دوره سامانیان را مهم بدانیم، شاید بتوانیم بگوییم که با ظهور صفاریان این تلقی شکل میگیرد و با سامانیان، پارسی نویسی بسط پیدا میکند. من همچنان در نظریه استاد زرینکوب که معتقد است 200 سال به لحاظ علمی سکوت کردهایم، شک دارم. گرچه ما بعد هم به عرب پشت کردیم و فردوسی به صراحت این دشمنی را بیان میکند. بنابراین این تفکر همواره بوده و در مقابل تازی نویسی، ما حجم بسیاری پارسی نویسی داریم. بنابراین تا سال ،1420 یعني همان سال نوشتن دانشنامه عالیی، راه درازی است.

وی ادامه داد: زمانی که مأمون پیروز میشود، ایرانیان هستند که مرکز امپراتوری خالفت اسالمی را از حوزه عرب، به خراسان بزرگ منتقل میکنند و این واقعه بزرگی است و اگرچه زمانش طوالنی نیست اما حقیقت این است که مامون در درون تفکر ایرانی است و جالب این است که برای مامون مکتب مرو به میزانی که اهمیت دارد مکتب بغداد اهمیت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.