غلطننويسيم

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست نقد و بررسی كتاب »غلط ننويسيم« نوشته اميد طيبزاده با حضور موسی اسوار، عالءالدين طباطبايی و اميد طيبزاده در سرای اهل قلم برگزار شد.

اميد طبيبزاده در ابتدای اين نشست اظهار كرد: استاد نجفی كه كتاب »غلط ننويسيم« را در ويراست اول و دوم منتشر كرد، فيشهای زيادی نيز برای ويراست سوم آن تهيه كرده بود كه متاسفانه اجل مهلت نداد و وی نتوانست ويراست سوم را منتشر كند. با همه اين تفاسير بايد بگويم كه اين كتاب، اثری نيست كه ما كارش را تمام شده بدانيم و بايد مدام بروز شود.

وی ادامه داد: كتابهای مشابه »غلط ننويسيم« در كشورهايی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه هم منتشر میشود و دائما در حال بروزرسانی است. ابوالحسن نجفی به دليل اعتباری كه نزد اهل قلم داشت اين كار را شروع كرد و اثرش مورد استقبال قرار گرفت و حال كه استاد نجفی ديگر در ميان ما نيست، وظيفه نهادی مانند فرهنگستان زبان است كه اين پروژه را پيگيری كند. عالءالدين طباطبايی نيز در ادامه نشست درباره اين اثر اظهار كرد: كتابهايی مانند »غلط ننويسيم« و كتابی كه دكتر طبيبزاده برای اين اثر نوشته به پيشرفت زبان بسيار كمک میكند. كتابهايی شبيه به »غلط ننويسيم« در همه زبانهای زنده و پويای دنيا وجود دارد كه روش درست نويسی را آموزش میدهد. اين دو كتاب در جهت برنامهريزی زبان است كه در برخی كشورها به صورت رسمی و در برخی كشورها به صورت غير رسمی انجام میشود.

اين زبانشناس در توضيح تفاوت زبان گفتار و زبان نوشتار اظهار كرد: مهمترين مساله در تفاوت اساسی زبان گفتار با نوشتار، محافظهكاری زبان نوشتار است كه اتفاقا اين محافظهكاری مفيد هم است؛ چراكه هدف از كتابت، حفظ رابطه ميان

نسلهاست. بايد توجه داشته باشيم كه اگر كتابت نباشد تغيير در زبان زياد اتفاق میافتد و بعد از مدت كوتاهی شاهد دو زبان كامال متفاوت خواهيم بود.

وی ادامه داد: اينکه كتابی مانند »غلط ننويسيم« برای زبان باريشهای مانند فارسی نوشته شود، كار عجيبی نيست و مخالفت با اين اثر بيشتر جای تعجب دارد. من اين كتاب را چندين بار خواندهام. بخشی از اين كتاب درباره امالء است كه همگی آنرا قبول دارند و اختالف نظری نيست. مسئله ديگر، درباره برنامهريزی زبان مطرح شده است؛ يعنی ما در جهتی حركت كنيم كه يک زبان معيار شود و عدهای دائما در حال بروزرسانی آن باشند.

طباطبايی در توضيح كاربردهای »غلط ننويسيم« گفت: اين كتاب در جهت معيارسازی زبان فارسی قدم میگذارد. بخش ديگری از صحبتهای نجفی در اين كتاب درباره علوم زبانی است و به آنها كمک میكند. يعنی به همه كسانی كه به نحوی با زبان در ارتباط هستند آگاهی میدهد. من واقعا نظر مثبتی به اين كتاب دارم و از مخالفتهای برخی دوستان تعجب میكنم؛ البته بيان اين جمله به اين معنی نيست كه من با همه نظرات اين كتاب موافقم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.