عرفان در نگرش ابن سینا

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

نشست »عرفان در نگرش ابن سینا« در حسینیه ارشاد برگزار گردید. در این نشست همایون همتی به ایراد سخنرانی پرداخت.

همتی در ابتدا با اشاره به این که اساتید ابن سینا در 17 سالگی او از توانایی تدریس به او احساس عجز میکردند گفت: هنوز هم روی آثار ابن سینا در دنیا کار میشود. مشهورترین کتاب او دوره 10 جلدی شفا است. هیئتی در مصر بیش از 20 سال روی شفای ابن سینا کار کردند و آن را تصحیح کردند. امروز کمتر کسی قدرت تدریس شفا را دارد. شاید در حد چند نفر در ایران و در مصر.

وی افزود: یک بحث این است که ابن سینا مشایی و ارسطویی بوده و یا اشراقی و افالطونی؟ برخی حکمت المشرقیه ابن سینا را منشأ حکمت اشراقی میدانند. فراموش نکنیم که ابن سینا، مالصدرا و دیگر فالسفه اسالمی مطالب زیادی به فلسفه ارسطو و افالطون افزودهاند و اینگونه نیست که تماما همان حرفها را تکرار کرده باشند. از طرفی ابن سینا گرایش اسماعیلی داشته است. یعنی قطعا شیعه بوده اما از نوع اسماعیلیه و یکی از منابع عرفان ابن سینا همین است. نکته دیگر این است که ابن سینا آیا فیلسوفی است که فیلسوفانه در عرفان نظر داده است یا خود عارف بوده و عارفانه سلوکهایی داشته و آنها را بیان کرده است؟ برخی در اروپا ابن سینا را عارف عقل گرا میدانند که رویکردی فیلسوفانه و عقل گرایانه به عرفان دارد. استاد بنده آیت اهلل دکتر مهدی حائری یزدی معتقد است نمطهای پایانی اشارات مربوط به رشته جدیدی است با عنوان فلسفه عرفان.

همایون همتی در ادامه اظهار داشت: ابن سینا آثار عرفانی متعددی دارد. یکی از آنها

داستانهای عرفانی اوست که افراد زیادی آنها را ترجمه کردهاند. دیگری رساله عشق ابن سینا است. آثار دیگری هم در عرفان دارد مثل حکمت المشرقیه همچنین رساله عهد و قصیده عینیه. در رساله عهد میگوید من عهد کردهام چند کار را نکنم. هرگز شراب نخورم، حتی برای مداوا، که لیس فیالحرام شفاء. در فعل حرام شفا نیست. این پاسخی است بر کسانی که ابن سینا را اهل شراب و ... میدانند.

همتی در ادامه افزود: اهداف عرفان سکوالر چند مورد بیشتر نیست. یکی شاد زیستن که البته عرفان دینی با این مسأله مخالف نیست. دیگری کمک به دیگران. هدف دیگر کسب آرامش است. بعضی با بنگ و افیون و جرس آرام میشوند اما عارفان با یاد خدا. هدف دیگر عرفان سکوالر شفا بخشی است. که میبینید امروز در دنیا افرادی پول میگیرند و شفا میدهند. اما خدا را برای اینها نباید خواست. اگر خدا را خواستی اینها را هم خواهی یافت اما خدا را برای اینها بخواهی خدا را نخواهی یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.