بزرگداشتنابغهریاضیات

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم بزرگداشت پروفسور مریم میرزاخانی نابغه ایرانیریاضیاتدرانجمنآثارومفاخرفرهنگیبرگزار شد. این مراسم با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمدعلی نجفی مشاور رییس جمهور، دکتر محمدعلی دهقان، رییس انجمن ریاضی ایران، عباداهلل محمودیان، استاد دانشگاه صنعتی شریف و علی ایرانمنش، نایب رییس آکادمی جهانی ریاضیوشیمیهمراهبود.

محمدعلینجفی،مشاوررییسجمهوردرگذشت مریم میرزاخانی را تسلیت گفت و بیان کرد: در این مراسم میخواهم از دو وجه علمی و اخالقی مریم میرزاخانییادکنم.استعدادمریمدرسال2731زمانیکه وی دوم دبیرستان بود برای ما کشف شد. در آن سالها دورههایی برای دانشآموزان با استعداد در دانشگاه صنعتی شریف در تابستان برگزار شد که مریم به همراه دانشآموز دیگری به نام رویا بهشتی در این دورهها شرکت کردند و چندی بعد وارد تیم المپیاد ریاضی شدند و آن موقع مریم و رویا سوم دبیرستان بودند و جزواولیندخترانیبودندکهبهمسابقاتالمپیادریاضی اعزام شدند و در کمال شگفتی مریم مدال طال را برد و سال بعد هم همین مدال را دریافت کرد. مشاور رییس جمهور گفت: تز دکتری مریم از سختترین رشتهها بود که مساله جدیدی در این علم را حل کرد. این یک مساله کامال انتزاعی بود که حتی توضیح و فهم آن برای بسیاری از ریاضیدانان دشوار است اما وی این مساله را واکاوی کرد و یک عمل کاربردی در سیستمهای دینامیکیانجامداد.همینپروژهمدالهایمتفاوتیبرای مریم در پی داشت که ارزندهترین آن مدال فیلدز بود که به عنوان اولین زن ریاضیدان در جهان و ایران به این موفقیت دست یافت. مدال فیلدز برابر با همان مدال نوبل در رشتههای دیگر است با این تفاوت که مدال فیلدز هر چهار سال یک بار به دانشمندان اعطا میشود. محمدعلی دهقان درباره نقش انجمن ریاضی ایران و پیشرفتریاضیدرعرصهبینالمللیونقشتربیتیاي کهاینانجمندرپرورشاستعدادهاییمانندمیرزاخانی داشت، اظهار کرد: انجمن ریاضی ایران اولین انجمن علمی کشور است که از سال 1349 تاسیس شد و در طول این سالها مسابقات متفاوت ریاضی را داشتیم و از افتخارات انجمن این است که مریم میرزاخانی دو بار موفق به کسب مدال طال شد.رییس انجمن ریاضی ایرانافزود:درحالحاضربرجستهترینریاضیداناندنیا ایرانیهستندکههرکدامدارایبهترینافتخاراتهستند و متاسفانه در ایران قدر آنها شناخته نمیشود و برای آنها تنهامراسمیادبودبرگزارمیکنیم.دهقانگفت:متاسفانه ایران در وضعیت خوبی از لحاظ توجه به رشته ریاضی قرار ندارد اکثر دانشآموزان با استعداد رشته تجربی را انتخابمیکنندومریممیرزاخانیمیتواندالگوییبسیار مناسب برای جوانترها باشد و بیشک برای پیشرفت در صنایع و پروژههای فنی باید علم ریاضی پیشرفت بسیاری داشته باشد. علی ایرانمنش در سخنرانی خود درباره رتبهبندی کشورها در اتحادیه جهانی ریاضی گفت: ایران در حال حاضر در رتبه چهارم این اتحادیه قرار دارد که این رتبهبندیها به تعداد دانشگاههایی که رشتهریاضیدرآنهاتدریسمیشود،تعدادانجمنهای علمیریاضیوتعدادریاضیدانانیکهدرسطحجهانی دارایشاخصهایویژهایهستندمانندمریممیرزاخانی که با دریافت مدال فیلدز وی نقش بسزایی در رتبه ایران به وجود آمد.عباداهلل محمودیان نیز از دست دادن مریم میرزاخانی را ضایعهای اسفبار دانست و اظهار کرد: میرزاخانی با وجود عمر کمی که داشت تاثیری چندین ساله برای نسلها داشته و الگویی تاریخساز است. وی در خاطرات خود میگفت خوشبختانه دوران بلوغ من سالهای پس از جنگ بود و در کشور آرامش نسبی برقرار بود و از دیگر شانسهای من این بود که وزیر آن سالهاریاضیدانبود.

حسن بلخاری در ابتدای این مراسم درباره ارزش علماظهارکرد:علمفیالنفسهنوراستوتقسیمعلمبه رشتههایگوناگونتقسیمدر َع َرضوموضوعاستو ایننوعتقسیمبندیاعتباریاستوامراعتبارینمیتواند مبنای ارزشی یا ضدارزشی در علوم باشد و نمیتوان گفتعلومانسانیبرترازعلومتجربییابالعکساست. وی درباره موضوع این مراسم و بزرگداشت نابغه ایرانی ریاضیاتمریممیرزاخانیگفت:میرزاخانیبهحدیاز علومریاضیرسیدکهمرزهایناشناختهدراینقلمرورا برای ما باز کرد و افقهای جدیدی در این علم را گشود. در این مراسم لوح یادبودی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگیبهخانوادهمرحوممیرزاخانیاهداشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.