دفتر ماه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - صفحه اول -

فضیلتهای سبز / گفتوگو با سید حسن اسالمی اردکانی، زینب صالحی ....................................................... 5 اخالق فضیلت/ روزالین هرست هاوس، ترجمه هاشم قربانی ............................................................................. 12 اسکیزوفرنی نظریههای اخالقی مدرن/ مایکل استاکر، ترجمه ندا زمان فشمی ............................................ 19 اخالق فضیلت و توجیه تکلیفگرایی / مایکل اسلوت، ترجمه سید علیرضا صالحی ...................................... 26 قانون، اخالق و فضیلت / پیتر کالر، ترجمه انسیه مدنی ..................................................................................... 33 گزارش كتاب/ ندا زمان فشمی ..................................................................................................................40

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.