کتاب

Ettelaat Hekmat va Marefat - - صفحه اول -

ریشههای هندي و سنسکریت در داستانهاي حکایي ایراني )بخش پنجم(/ سید مسعود رضوی ..................... 64 نقد، گفت و گو و معرفيكتاب / منیره پنج تني زیبا زشت است و زشت زیباست؟ ........................................................................................................................ 67 تاریخ زیبایی/ گفت وگو با هما بینا ......................................................................................................................... 70 تاریخ زشتی/ گفت وگو با کیانوش تقی زاده انصاری................................................................................................... 72 معرفي كتاب خارجي/ کیان رضوي ....................................................................................................................74

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.