اندیشه و نظر

Ettelaat Hekmat va Marefat - - صفحه اول -

پرسش از ذات وجود/ مارتین هایدگر، ترجمه انشاءاهلل رحمتی ................................................................... 53 بحران تصویرشکني / پاتریسیا بریل، ترجمه و تحقیق محمدجواد محمدی ........................................................... 60

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.