اخالق فضيلت

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

بهكوشش: راجر كريپس و مايكل اسلوته )ويراستاران( انتشارات دانشگاه آكسفورد/ 296 صفحه، اين كتاب، مجموعهاي از رساالت و مقالههاي تازه و بديع، در باب اخالق فضيلت است كه دو محقق بريتانيايي آن را ويراسته و تحت نظر و انتخاب ايشان براي انتشار در مجموعۀ مطالعات يا خواندنيهاي فلسفي آكسفورد آماده شده است. مباحث و موضوع محوري در اين اثر، اخالق »هنجارـ بنياد« و پاسخگويي به ابهامها و برخي پرسشها دربارۀ رفتار اخالقي است. در مقدمۀ اين كتاب، در باب اين پرسشها چنين آمده است كه: »بايدمحور« باشند و طبعا در مقابل مسائل وجودي قرار ميگيرند. مسئله اين است كه چگونه بايد رفتار كنيم و چه عوامل و اصولي بايد راهنماي اين رفتار ما قرار بگيرند؟ در اين باب بهطور سنتي سه رويكرد و سه نظرگاه وجود داشته است:

ـ سرشت عمل )اخالق وظيفهگرا( ـ خروجي و ماحصل عمل )اخالق نتيجهگرا( و ـ شخصيت عامل يا فرد موردنظر )اخالق فضيلت(.

‪Virtue ethics‬ ‪(oxford Readings Philosophy)‬ ‪Roger Crips and Michael Slote‬ ‪Oxford University Press‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.