فلسفۀریاضیات

مایکل دامت مرتضی قرایی گرکانی انتشارات حکمت چاپ اول:6931، 180 صفحه

Ettelaat Hekmat va Marefat - - کتاب -

اغلب فیلسوفان حقیقتهای ریاضی را ضروری دانستهاند؛ دستکم به این معنا که میتوان به نحو پیشینی یعنی پیش از هرگونه مشاهدۀ جزیی جهان، به آنهامعرفتداشت.فلسفۀریاضیاتقلمرویتخصصی در فلسفه است، لیکن نه قلمرو تخصصی مستقل. این امر بدین معنی است که اگر کسی می خواهد به حوزۀ فلسفۀ ریاضیات وارد شود باید آگاهی معقولی دربارۀ منطق ریاضی داشته باشد »نه تا آن اندازه که در حکم بخشی از موضوع مطالعه باشد بلکه در حکم ابزاری در

خدمتپژوهش.ص31«فلسفۀریاضیاتدرپییافتن پاسخ پرسش های مشخصی است؛ اما شاید نخستین پرسش در فلسفۀ ریاضیات پرسش از جایگاه موضوع است. این پرسش خودش به چهار پرسش فرعی دیگر تقسیم میشود: (1 چگونه علم داریم که نظریههای ریاضی صادقاند؟ (2 ریاضیات دربارۀ چه چیزی

است؟3(آیاحقیقتهایریاضیبهضرورتصادقاند و اگر چنین است خاستگاه این ضرورت چیست؟ (4 بهکاربردن حقیقتهای ریاضی در واقعیت خارجی چگونهممکناستواینکاربستبرچهاموریاستوار است؟ مایکل دامت دربارۀ این پرسش های بنیادین در ریاضیاتبرایننظراستکهچنیننیستکهفیلسوفان ریاضیات بهطور تک تک به این پرسش ها پاسخ دهند، بلکهاغلبنظریههایفراگیریدربارۀماهیتریاضیات پیش مینهند و در صورت درست بودن پاسخهایی برای همۀ آن پرسشها فراهم میآورند. این اثر از نه فصل تشکیل شده است که بهترتیب عبارتاند از: چرا فلسفۀ ریاضیات وجود دارد؟ ضرورت ریاضی، زایش منطق و دین، پس از پارادوکس ها، عددهای ترتیبی و عددهای اصلی، صورتگروی، نظریۀ مجموعه ها، شهودگروی، ویتگنشتاین. کتاب »فلسفۀ ریاضیات«متعلقبهمجموعۀآشناییبافلسفۀتحلیلی از انتشارات حکمت است. این مجموعه به معرفی شاخه های گوناگون فلسفه در حوزۀ فلسفۀ تحلیلی میپردازد و ترجمهای از کتاب دو جلدی فلسفه ‪(philosophy a guide through the subject)‬ ویراستۀ ای. سی. گریلینگ است. در نگارش این مجموعه تالش شده است مطالب به گونه ای باشد که بهعنوان متن آموزشی برای عالقهمندان فلسفه سودمند باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.