فلسفۀ اسالمی به روایت دینانی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم رونمایی از کتاب »آفاق معرفت در سپهر معنویت«، در کتابخانۀ ملی ایران برگزار شد. در ابتدای این جلسه حامد زارع، گردآورنده کتاب نامبرده گفت: »در برخوردی که بنده در طول این مدت با آثار دکتر دینانی داشتم زندگی ایشان را به 4 دوره زمانی تقسیم کردم. این 4 دوره بهصورت مفصل در کتاب هم دیده میشود. چهار دهه زندگی ایشان عبارت است از دهۀ 60 که ایشان مدرس فلسفه بودند، دهۀ 70 که نوعی تاریخنگاری فلسفه اسالمی کردند و در این دوره روایتگری غلبه دارد. دهۀ 80 که دوره سوم فکری ایشان است، پژوهشگری فلسفه و توجه به مکاتب فلسفی خاص اتفاق میافتد و در دورۀ چهارم نیز که مربوط به زندگی فعلی ایشان و دهۀ 90 است نوعی گفتوگو با خویشتن را آغاز میکنند. سخنران بعدی این مراسم شهین اعوانی بود. وی گفت: »خدا را شاکرم که بازنشستگی دکتر دینانی باعث شد تا ایشان دورۀ جدیدی از تألیفات خود را آغاز کنند. بهزودی هم در نیمۀ دوم مهرماه کتاب تازه ایشان با عنوان ’اختیار در ضرورت هستی‘ در موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه منتشر و رونمایی میشود.« اعوانی ادامه داد: همانطورکه عنوان شد، ممکن است برخی فکر کنند که کتابهای اخیر استاد تکراری است ولی من اینگونه فکر نمیکنم چون به عقیدۀ من ایشان مباحث را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند. یکی از عقاید دکتر دینانی این است که فلسفه را فکر شیعی میداند و معتقد است که عربها کمتر به فلسفه پرداختهاند. عالوهبراین، به عقیدۀ دینانی فلسفه فقط فلسفه صرف نیست، بلکه رویکردهای دینی، تحوالت اجتماعی و جریانات سیاسی هم در شکلگیری آن نقش دارند. خصومت با فلسفه و فالسفه در سیاستهای مختلف متفاوت بوده

است. بیشترین مخالفت را هم ابنتیمیه با فلسفه داشته اما دیدگاه دکتر دینانی درباره ابنتیمیه آنچنان عمیق و جدی است که ریشۀ بسیاری از مشکالت جهان اسالم را در این نظرات میتوان یافت. دکتر ابراهیمی دینانی در این مراسم اظهار داشت: »از آغاز فلسفه تاکنون یک کلمه تازه هم در فلسفه وجود ندارد، بلکه این بیان تازه است که وجود دارد؛ یعنی هر فیلسوفی که در دورهای ظاهر شده با بیان تازۀ خود حرف جدیدی زده است. افالطون، سقراط و ارسطو همه یک حرف میزنند ولی هرکدام با بیان خودشان.«

دینانی افزود: »کار فلسفه تعقل به معنی اندیشیدن است. شما اگر در یک مسیری که میخواهید به مسافرت بروید اشتباه کنید باید راه را برگردید و از این برگشت خسارت میبینید ولی در تفکر اگر پنجاه سال عمر کنی و بعد از شیوه تفکرت پشیمان بشوی و بخواهی برگردی ضرر که نمی کنی بلکه خیلی هم متعالی است. ما اگر به زندگی مالصدرا و ابنسینا نگاه کنیم میبینیم که زندگی مالصدرا هر سال به یک گونه بوده یا مثال غزالی سه دوره متفاوت عمر داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.