رازی و تأثیر او در تاریخ پزشکی

Ettelaat Hekmat va Marefat - - گزارش -

مراسم بزرگداشت محمدبن زکریای رازی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور دکتر علیاکبر والیتی، رئیس کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، برگزار شد.

علیاکبر والیتی، رئیس کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در مراسم بزرگداشت زکریای رازی دربارۀ این دانشمند ایرانی گفت: »رازی چند ویژگی در پزشکی ایران و اسالم ایجاد کرد که شگفتیهای بسیاری داشت. وی بهلحاظ طب بالینی اولین و جامعترین بود. حدود چهاردههزار کتاب طب بالینی داریم که هیچ پزشکی در تاریخ پزشکی ایران وسعت دید و دقت رازی را نداشته است. ابنعمید از همعصران رازی نقل کرده است: »هیچگاه رازی را به گونهای ندیدم که از خواندن و نوشتن غافل باشد.«

وی به شاخص بودن کتابهای زکریای رازی اشاره کرد و متذکر شد: کتاب الحاوی جزء شاخصترین کتابهایی است که در دوران آلبویه ازسوی حکومت جمعآوری و تدوین شد. این کتاب در حوزۀ طب بالینی به صورت یادداشتهایی است که رازی آن را گردآوری کرده است و در زمان آلبویه در دو بیمارستان عضدی بغداد و ری تدریس میشد. والیتی افزود: »امروزه طب براساس بالین است به تعبیر من هر بیماری خود یک کتاب طب است لذا بیماریها و نشانههای آنان در افراد متفاوت است و این نشاندهندۀ همین موضوع است. رازی اولین کسی است که به درمان بیماریهایی پرداخت که با تب و سرخک شروع میشود. کتاب ’الجدری و الحصبه‘ دربارۀ درمان اینگونه بیماریهاست که در کتاب، درمان آن آورده شده است. این کتاب نزدیک به چهل بار در آلمان به چاپ رسید.«

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی از روح متواضع این دانشمند و نقد کتاب جالینوس که توسط وی انجام گرفته بود؛ گفت: »درحالیکه رازی هزار سال پس از جالینوس بهدنیا آمد. وی کتابی در نقد

نظرات جالینوس دارد که اشکاالتش را به چالش میکشد. او در این نقد جالینوس را استاد خطاب میکند و سپس به نقد نظراتش میپردازد.«

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران اظهار کرد: »حدود 180 کتاب ابوریحان بیرونی و 230 کتاب ابنندیم از رازی فهرست کردهاند که برخی از این کتابها از بین رفته است و فقط اسامی آنها در فهرست ابوریحان و ابنندیم باقی مانده است. رازی 6 رساله به زبان فارسی دارد که اگر فهرست ابوریحان نبود حتی نام این کتابها باقی نمیماند. کار تحقیق و کار طب براساس مشاهده جزء اثرات بسیار ابداعی زکریای رازی بود که هیچکس قبل و بعد از وی کتابی به این تفصیل نداشته است. این اثر 23 جلدی که شرححال بیماریها و بیماران است از روی شرححال بالینی استنتاج بسیار ماهرانهای داشته است.«

وی از توجه شیخ صدوق به زکریای رازی و تأثیرش از کتاب »منالیحضره الطبیب« یادآور شد: »کتاب بسیار ارزندۀ زکریای رازی با نام ’منالیحضره الطبیب‘ خالصهای از طبابت است. این کتاب برای مردمی نگارش یافته که در هنگام بیماری به طبیب دسترسی ندارند تا خود طبیب خود باشند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.